Lokalförsörjningsplaner

Lokalförsörjning 2018-2020
Lokalförsörjning 2016
Lokalförsörjningsplan 2012 (15,5MB)
Lokalförsörjningsplan 2009 (11MB)

I dokument Lokalförsörjning 2018-2020 sammanfattas nuvarande och planerade lokalprojekt, liksom beslutade och planerade investeringar och dess kostnadskonsekvenser, som är kända vid
tillfället för uppdateringen av tidigare Lokalförsörjning 2016.

Lokalförsörjning 2018-2020 godkändes av konsistoriet 2017-09-13. Under processen har samråd skett med rektor, vicerektorer och universitetsdirektör. Föredragningar har vid flera tillfällen skett på rektors ledningsråd, varvid även vicerektorerna och studentkårs­represen­tanterna har haft möjlighet att tillföra viktig information.

Lokalförsörjning bör alltid planeras med ett långsiktigt perspektiv. Lokalprojekten är ofta fleråriga och avtalstiderna ännu längre, ibland upp till 20 år. Brukstiderna för institutioner och andra enheter
räknas ofta i decennier. Det är därför av största vikt att lokalerna är ändamålsenliga och långsiktigt användbara i en föränderlig verksamhet.

Ett godkännande av lokalförsörjningsplanen innebär inte något beslut om genomförande av lokalprojekten. Genomförandebeslut för respektive projekt fattas av rektor först då kostnads­bilden säkrats och finansie­ring slutligt fastställts.

På denna sida presenteras även tidigare lokalförsörjningsplaner.