PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Lokalförsörjningsplaner

Lokalförsörjning 2016
Lokalförsörjningsplan 2012 (15,5MB)
Lokalförsörjningsplan 2009 (11MB)

Hittills gällande lokalförsörjningsplan fastställdes 2012 och ett appendix avseende campus Gotland togs fram året därpå i samband med samgåendet. I december 2015 presenterades de löpande lokalfrågorna och deras kostnadskonsekvenser för det närmaste verksamhetsåret i dokumentet Lokalförsörjning 2016. I enlighet med vad som aviserades i Lokalförsörjningsplan 2012 skall en lokalförsörjningsplan sammanställas och beslutas vart tredje år.

Lokalförsörjning bör alltid planeras med ett långsiktigt perspektiv. Lokalprojekten är ofta fleråriga och avtalstiderna ännu längre, ibland upp till 20 år. Brukstiderna för institutioner och andra enheter räknas ofta i decennier. Det är därför av största vikt att lokalerna är ändamålsenliga och långsiktigt användbara i en föränderlig verksamhet.

Lokalförsörjningsplanen bygger i huvudsak på underlag från det kontinuerliga, långsiktiga lokalförsörjningsarbetet, men baserar sig därutöver på för ändamålet efterfrågade redovisningar från de tre veten­skaps­områdena angående förutsedda behov. Arbetet har skett i nära samverkan med planerings­avdelningen. Under processen har samråd skett med rektor, vicerektorer och universitetsdirektör, och föredragningar har vid flera tillfällen skett på rektors ledningsråd, varvid även vicerektorerna och studentkårs­represen­tanterna tillfört viktig information.

Ett fastställande av lokalförsörjningsplanen innebär inte något beslut om genomförande av hela eller delar av projektportföljen. Genomförandebeslut för respektive projekt fattas av rektor först då kostnads­bilden säkrats och finansie­ring slutligt fastställts.