Lokaler A-Ö - definitioner

A  B  C  D  E  F  G  H  K  L  M  N  O  P  Q  R  S   T  U 

A

 • ALF-medel
  ALF – ”Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården". Ersättning för landstingens åtagande att medverka i läkarutbildning och kliniskt inriktad medicinsk forskning.
 • Annan finansiering
  Finansiering av vetenskapsområden med tillhörande institutioner, universitetsförvaltningen; universitetsbiblioteket; reservfonden och intendenturområden.
 • Avfallshantering
  Vid Uppsala universitet finns Riktlinjer för avfallshantering som beskriver vilka tjugotal fraktioner som avfall ska sorteras i. Riktlinjerna är fastställda av rektor på central nivå och ska vara implementerade i lokala riktlinjer på respektive campusområde och institution/motsvarande.
  Mer om detta kan du läsa på sidorna för Uppsala universitets avfallshantering

B

 • Bashyra
  Den andel av kontrakterad hyra som ska indexregleras enligt hyresavtalets indexklausul.
 • Beslut om en förstudie
  En intern handling som bekräftar att beställaren har beslutat att beställa en förstudie av ett lokalprojekt av en fastighetsägare.

D

 • Detaljplaneutredning
  En utredning som föregår en förändring av den befintliga detaljplanen.

F

 • Förstudie
  Behovsanalys och alternativa lösningar i ett lokalprojekt.
 • Förbättringsutgift på annans fastighet
  Om av universitetet beslutat åtgärd av fastighetsägaren ingår som en investering lokalprojekt istället för hyrestillägg.

G

 • Genomförandeavtal
  Tecknas med fastighetsägare efter att Uppsala universitet fattat beslut om genomförande av lokalprojekt (se under Lokalprojekt - beslut). Kostnaden kan vara ett hyrestillägg eller ingå i lokalprojektets investering med efterföljande avskrivning om 10 år. Vid investering kallas denna kostnad förbättringsutgift på annans fastighet.

I

 • Internhyra
  Bashyra inklusive index, mediakostnad, fastighetsskatt, lokalvård, förprojektering, passerkontroll, hyresbortfall och eventuellt tilläggs-avtal för drift och om- och tillbyggnader.
   
 • Internränta
  Universitetets internt debiterade ränta.

K

 
 • Kontaktformulär
  Blankett för att meddela lokalförändringar inom interna upplåtelser eller beställa ombyggnad eller anpassning av befintliga lokaler.
 • Konsumentprisindex (KPI)
  Det mest använda måttet för prisutveckling och används bland annat som inflationsmått och vid avtalsreglering.
 • Kreditivkostnad
  Ränta under pågående lokalprojekt.
 • Kapitalkostnad
  Avskrivning + ränta.

L

 • Laboratorielokaler
  Hantering av laboratorie- och kemikalieavfall
 • LOA
  Lokalarea, area i enlighet med hyresavtalet
 • Enskild area (LOA:E)
  Den area som är upplåten mot institutioner, intendenturområden eller andra enheter. Vanligtvis verksamhetsyta som kontor, laborativa lokaler, förråd, intendenturlokaler etc.
 • Lokalförsörjningsplan
  Lokalförsörjningsplanen bygger i huvudsak på underlag från det kontinuerliga, långsiktiga lokalförsörjningsarbetet, men baserar sig därutöver på för ändamålet efterfrågade redovisningar från de tre veten­skaps­områdena angående förutsedda behov.
 • Lokalprogram
  En handling som definierar lokalbehov, lokalernas användning, grov dimensionering av areor, krav på speciell utformning och inredning och utrustning som påverkar byggnadens utformning.
 • Lokalprojekt:

Ansvarsförbindelse
Utöver beslutade investeringar har universitetet ansvarsförbindelser avseende pågående utredningar, beslutade med garantibelopp vid en eventuell förgävesprojektering (se under Lokalprojekt - beslut).
Avtal har tecknats med fastighetsägaren. Ansvarsförbindelsen upphör i samband med att beslut om genom­förande har fattats.

Beslut
Byggnadsavdelningen upprättar beslut i olika skeden i byggprocessen. Besluten innehåller alltid projektbeskrivning, utredningskostnad/ projektbudget med olika kostnadsslag (inredning etc.), eventuella lokaltjänstkostnadsförändringar och finansiär av lokalprojektets kommande investering.

Finansiering
Vid beslut om lokalprojekt fastställs finansiär/er av den ingående prognostiserade projektbudgeten.

Beslutade investeringar
På universitetets medarbetarportal redovisas samtliga investeringar och kapitalkostnader per beslutat lokalprojekt, - dels under avskrivning (aktiverade) dels prognostiserad investeringar och kapital­kostnader (ej aktiverade). Redovisningen uppdateras kontinuerligt.

Ekonomiadministration
Bygg­nads­avdelningen ansvarar för ekonomiadministrationen under pågående lokalprojekt till och med eko­no­miskt projekt­avslut.

Projektledarkostnad
Enligt SUHF:s redovisningsmodell ska kostnaderna för projektledning debiteras lokalprojekten. Undantaget är projektledning i förstudier och rådgivning i tidiga skeden, där beslut ännu inte är fattat, vilka klassificeras som lokaltjänstkostnader. Projektledarkostnaden ingår i respektive besluts projektbudget som ett eget kostnadsslag.

Investeringsbudget
Planeringsunderlag. Byggnadsavdelningen ansvarar för sammanställning över beslutade och planerade lokalprojekt, vilken uppdateras kontinuerligt och skickas ut till berörda. Ingår som bilaga till Uppsala universitets verksamhetsplan.
Används bl.a. som planeringsunderlag inför bedömning och yttrande av planeringsavdelningen inför nyinvesteringar med gemensam anslagsfinansiering och/eller reservfond.t

M

 • Mediakostnad
  Kostnader för el, kyla, värme och vatten i respektive förhyrd byggnad.

P

 • Parallellt uppdrag
  Arkitekttävling där ett antal arkitektfirmor får möjlighet att rita förslag som ska ge beställaren möjlighet att välja delar från samtliga firmor alternativt en hel föreslagen projektskiss.
 • Projektering
  Utrednings- och förberedelsearbete som föregår själva det operativa genomförandet.
 • Projekteringsavtal
  Tecknas med fastighetsägaren efter att Uppsala universitet fattat beslut om projektering och dess finansiering (se under Lokalprojekt - beslut) vid en eventuellt förgävesprojektering. Om lokalprojektet leder till ett genomförande blir denna kostnad hyresgrundande.l

S

 • Styrgrupp
  Styrgruppen har ansvaret för projektets planering, kontroll och styrning då det gäller resurser och sakinnehåll. Vidare ska den verka för att projektet genomförs på ett effektivt sätt och i enlighet med uppdragsgivarens intentioner.
 • Systemhandling
  Handlingar som beskriver omfattning och tekniskbeskrivning.
 • Systemhandlingsavtal
  Tecknas med fastighetsägaren efter att Uppsala universitet fattat beslut om systemhandling och dess finansiering (se under Lokalprojekt - beslut) vid en eventuellt förgävesprojektering. Om lokalprojektet leder till ett genomförande blir denna kostnad hyresgrundande.

U

 • Upplåtelsebeslut
  En handling som hanterar villkoren för interna upplåtelser av lokaler.
 • Uppsägning av lokaler
  För att en institution skall kunna frånträda lokaler krävs uppsägning i enlighet med upplåtelsevillkoren.