PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Bildspråk

Fotografier och illustrationer har en mycket viktig roll i kommunikationen med våra målgrupper. Bilderna är viktiga för den känsla och det budskap man vill förmedla i olika typer av informationsmaterial såsom broschyrer, annonser, affischer, rapporter, powerpointpresentationer, webbsidor och utställningsskärmar etc. Genom ett medvetet bildspråk styr vi identitet och igenkänning och ger Uppsala universitet en tydligare profil gentemot omvärlden.

Bildspråket har sin utgångspunkt i Uppsala universitets kommunikationspolicy.

Allmänna riktlinjer för bilder

Bilder kan fylla olika syften. De kan t ex användas för att skapa en viss känsla eller för att förklara innehållet i en text.

Gemensamt för alla bilder som används vid Uppsala universitet är dock att de ska tillföra något till det budskap man vill förmedla och komplettera textinnehållet. Bilder ska inte användas bara som dekoration eller utsmyckning.

Så långt det är möjligt ska bilder vara tagna i autentiska Uppsalamiljöer. Människor på bild bör vara studenter och anställda vid universitetet.

Långsökta metaforer bör undvikas - de kan lätt missförstås. Valet av bilder ska anpassas till den målgrupp man vänder sig till.

Att fånga allt i en enda bild är inte alltid möjligt. De budskap som inte kan fångas i bilden kan istället färga rubrik- och textformuleringar. En annan metod kan vara att kombinera flera bilder.

Alla bilder ska:

  • vara av hög teknisk kvalitet - dvs ha bra skärpa och exponering samt vara tekniskt anpassade för mediet (t ex för tryck eller webb)
  • vara realistiska och spegla verkliga förhållanden

Upphovsrättslagen och Uppsala universitets riktlinjer för jämställdhet och social och etnisk mångfald ska följas.

Bildval

Bilder på människor
Kan gärna visa personer i aktiv verksamhet i sin studie- och/eller arbetsmiljö
Personerna bör vara anställda eller studenter vid Uppsala universitetet
Kan gärna skapa en känsla av delaktighet, nyfikenhet och engagemang
Kan gärna vara närbilder med ögonkontakt
Kan gärna vara reportagebild (d v s spegla ett fruset ögonblick av verkligheten)

Bilder på ämnen inom forskning och utbildning
Kan gärna vara närbilder/detaljbilder.
Översiktsbilder kan gärna kombineras med detaljbilder

Bilder på universitetsmiljö
Kan vara exteriör eller interiör av byggnader
Kan gärna ha närvaro av människor
Kan gärna vara närbilder/detaljbilder
Översiktsbilder kan gärna kombineras med detaljbilder

Omslag, annonser, affischer etc
Bör ha fokus på människor eller på ämnen inom forskning och utbildning
Kan gärna vara bilder på människor i aktiv verksamhet i universitetsmiljö
Kan gärna vara närbilder/detaljbilder
Kan vara en enda bild eller en kombination av bilder.

Kombination av bilder på omslag, annonser, affischer etc.
Kan gärna vara en variation mellan översiktbilder och närbilder/detaljbilder.
Kan gärna vara bildreportage - d v s en serie bilder tagna vid samma tillfälle.
Se rekommendationer för bildplacering.