Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Telefoni

Teleservice är en del av IT-avdelningen och ansvarar för den administrativa delen av telefoniverksamheten. Teleservice uppgift i samarbete med Växeln är att, med hög servicenivå, verka för att studenter, allmänhet och anställda ska kunna kommunicera med god tillgänglighet och på ett enkelt sätt komma i kontakt med rätt kompetens inom Uppsala universitet. Idag hanterar Teleservice omkring 6000 växelanknytningar och 2000 mobila abonnemang. Vår växelinfrastruktur är utspridd på några av de stora campusområdena inom universitetet, bland annat Ångströmlaboratoriet, BMC och Campus Gotland.

Teleservice ansvarar endast för tjänster och abonnemang i enlighet med tecknat ramavtal UA 2013/42 med Telenor Sverige AB.

På dessa sidor hittar du information om våra tjänster och hur man kommer i kontakt med oss. Vi hjälper dig med tjänster/abonnemang till din telefon, oavsett om det är en anknytning i växeln eller ett mobilt abonnemang.

Riktlinjer för telefoni

Telefonin vid Uppsala universitet är en viktig resurs som binder samman hela organisationen och är en kanal för att snabbt och säkert få kontakt med rätt kompetens. Det bemötande som ges vid kontakt via telefoni har en väsentlig betydelse för hur Uppsala universitet uppfattas av omvärlden. Uppsala universitet har utarbetat riktlinjer för telefonin, vilka fastställdes av universitetsdirektören 2011-06-30 (UFV2011/104).

Riktlinjerna, som fastställer ansvar och omfattning för såväl Telefoni som prefekter/motsvarande, kontaktpersoner/telefoniansvariga samt enskilda användare, finns att läsa i sin helhet i nedanstående länk:

Riktlinjer för telefoni UFV2011/104