PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Tidsbegränsad anställning upphör

Här beskrivs hur det går till när en tidsbegränsad anställning upphör

  • Steg 1 Institutionen ska lämna skriftligt besked till arbetstagaren
  • Steg 2 Varsel ska lämnas till arbetstagarens lokala arbetstagarorganisation
  • Steg 3 Arbetstagaren erbjuds kontakt med Trygghetsstiftelsen

En tidsbegränsad anställning upphör antingen vid den avtalade anställningstidens slut eller före den avtalade anställningstidens slut. Om arbetstagaren varit statligt anställd mer än 12 månader under de tre senaste åren är arbetsgivaren skyldig att lämna skriftligt besked till arbetstagaren om att anställningen upphör. Detta ska ske senast en månad innan anställningen upphör. Arbetstagare som haft minst 2 års sammanhängande tidsbegränsad anställning vid Uppsala Universitet ska anmälas till Trygghetsstiftelsen. Kortare anställningsavbrott om högst 8 arbetsdagar får förekomma.  Även arbetstagare som den 1 januari 2015 har varit tidsbegränsat anställd i en eller flera anställningar inom det statliga avtalsområdet, under minst tre år under de senast fyra åren och vars anställning löper ut senast den 31 december 2016 ska också anmälas till Trygghetsstiftelsen. Kortare anställningsavbrott om högst 8 arbetsdagar får förekomma.

Tidsbegränsad anställning upphör vid den avtalade anställningstidens slut


Steg 1 Institutionen ska lämna skriftligt besked till arbetstagaren

a) Vilka arbetstagare ska få besked?
b) När ska besked lämnas?
c) Hur ska besked lämnas?
d) Vem fyller i besked?
e) Vilka uppgifter ska beskedet innehålla?
f) Vilka arbetstagare har företrädesrätt?
g) När gäller företrädesrätt till återanställning?
h) Vad innebär företrädesrätt till återanställning?
i) Vem diarieför?


a) Vilka arbetstagare ska få besked?

Arbetstagare som varit anställda i staten* mer än tolv månader under de tre senaste åren och vars tidsbegränsade anställning upphör vid den avtalade anställningstidens slut.
Besked behöver inte lämnas om arbetstagaren får förlängning på egna institutionen/motsvarande eller annan befattning inom Uppsala universitet.
* All statlig anställningstid tillgodoräknas oberoende av om det är tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning, hel- eller deltidsanställning eller om arbetstagaren varit tjänstledig. Även anställningstid i annan statlig organisation räknas in. Vi har en praxis att lämna besked till alla istället för att ta fram underlag om arbetstagaren haft andra statliga anställningar.

b) När ska besked lämnas?

Skriftligt besked ska lämnas till arbetstagaren senast en månad innan anställningen upphör.
Om anställningstiden är så kort att besked inte kan lämnas en månad i förväg, ska beskedet istället lämnas när anställningen börjar.

c) Hur ska beskedet lämnas?
Beskedet ska lämnas till arbetstagaren personligen. Arbetstagaren ska kvittera mottagandet. I de fall det inte är möjligt går det i stället att skicka rekommenderat brev med mottagningsbevis till arbetstagarens senast kända adress. Arbetstagaren bekräftar mottagandet på en kopia som sparas vid institutionen/motsvarande.

d) Vem fyller i besked?
Institutionen fyller i besked. Prefekt/motsvarande undertecknar.

e) Vilka uppgifter ska beskedet innehålla?
I beskedet ska bl a framgå att arbetstagaren inte får fortsatt anställning. Det ska även framgå om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller inte.

f) Vilka arbetstagare har företrädesrätt?
Arbetstagare vars anställning upphör p g a arbetsbrist eller vars tidsbegränsade anställning löper ut och som varit statligt anställd i mer än 12 månader under de tre senaste åren har företrädesrätt till återanställning.

Arbetstagare som varit tidsbegränsat anställda enligt Högskoleförordningen eller Anställningsförordningen (9§) har inte rätt till företrädesrätt till återanställning. Använd blanketter nedan:
Om arbetstagaren har företrädesrätt, fyll Besked om att tidsbegränsad anställning upphör, med företrädesrätt (7.0.2a)
Om arbetstagaren inte har företrädesrätt, fyll i Besked om att tidsbegränsad anställning upphör, utan företrädesrätt (7.0.3a)

g) När gäller företrädesrätt till återanställning?
Arbetstagare som önskar utnyttja företrädesrätten ska meddela HR-vdelningen detta skriftligen senast nio månader efter anställningstidens utgång. Företrädesrätten gäller under uppsägningstiden och därefter under nio månader.

h) Vad innebär företrädesrätt till återanställning?
Grundlagens krav på saklig grund (förtjänst och skicklighet) vid tillsättning av statliga befattningar (RF 12:5) väger tyngre än företrädesrätt till återanställning (se även förtydligandet i LOA 4 §).
Den företrädesberättigade arbetstagaren får därmed i första hand konkurrera med sina meriter till den statliga nyanställningen.

i) Diarieföring
Institutionen diarieför

Steg 2 Varsel ska lämnas till arbetstagarens lokala arbetstagarorganisation. Blanketten varsel tidsbegränsad anställning upphör-ej kollektivavtalsbundna 7.0.8 används i de fall arbetstagaren inte tillhör någon av de arbetstagarorganisationer som Uppsala universitet är bunden av kollektivavtal med. Se till att mottagande arbetstagarorganisation får del av varslet i tid och att vi kan styrka att organisationen har mottagit varslet och när.

Samtidigt som beskedet lämnas till arbetstagaren ska arbetsgivaren varsla den lokala arbetstagarorganisationen som arbetstagaren tillhör.

Varselskyldigheten föreligger oavsett kollektivavtalsförhållanden. Varslet fylls i av institutionen och skickas till arbetstagarorganisationen via Edgar. Samma diarienummer som på beskedet ska användas.

Steg 3 Arbetstagaren erbjuds kontakt med Trygghetsstiftelsen

Arbetstagare som haft minst 2 års sammanhängande tidsbegränsad anställning vid Uppsala Universitet ska anmälas till Trygghetsstiftelsen. Kortare anställningsavbrott om högst 8 arbetsdagar får förekomma. Även arbetstagare som den 1 januari 2015 har varit tidsbegränsat anställd i en eller flera anställningar inom det statliga avtalsområdet, under minst tre år under de senast fyra åren och vars anställning löper ut senast den 31 december 2016 ska också anmälas till Trygghetsstiftelsen. Kortare anställningsavbrott om högst 8 arbetsdagar får förekomma.

Kontakta HR-avdelningen för att få fram uppgifter om statlig anställningstid bakåt i tiden.

Institutionen eller motsvarande gör anmälan till Trygghetsstiftelsen.

Kontakt

HR-specialister

Externa länkar

Villkoravtal/ Villkoravtal-T kap. 14

Anställningsförordningen

Högskoleförordningen

Lag om anställningsskydd (LAS)

Lag om offentlig anställning (LOA)

Trygghetsstiftelsen