PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Provanställning upphör

1. Vad är en provanställning?


En provanställning är en tidsbegränsad anställning om max sex månader som kan övergå i en tillsvidareanställning. Denna period ger arbetsgivaren en möjlighet att pröva arbetstagaren innan beslut om en tillsvidareanställning. Det är också en period för arbetstagaren att pröva arbetet. Om arbetstagaren redan är prövad för ett visst arbete kan arbetstagaren inte provanställas för samma typ av arbete ytterligare en gång. Observera att Uppsala universitet är en arbetsgivare och man kan inte provanställa någon på en befattning som redan prövats vid en annan institution med liknande arbetsuppgifter på Uppsala universitet. En provanställning övergår automatiskt i en tillsvidareanställning vid prövotidens slut om inget annat överenskommits. En provanställning kan avbrytas under prövotiden eller vid prövotidens slut. Det är viktigt att kommunicera med arbetstagaren under hela processen och att göra regelbundna avstämningar hur det går och hur arbetstagaren trivs.

2. Provanställning upphör och övergår till tillsvidareanställning


När arbetsgivare och arbetstagare är överens om att provanställningen ska övergå till en tillsvidareanställning ska institutionen upprätta ett nytt anställningsavtal. Det är även möjligt att låta provanställningen övergå till tillsvidareanställning innan prövotiden är slut, om båda parter är överens.

3. Provanställning upphör på arbetsgivarens initiativ, antingen under prövotiden eller vid prövotidens slut


Vilka skäl är godtagbara för att bryta en provanställning under prövotiden eller vid prövotidens slut?
En provanställning kan avbrytas när som helst utan att arbetsgivaren behöver ange något skäl för att avbryta anställningen. Det är viktigt att ha en öppen kommunikation med arbetstagaren under hela provanställningen.

Hur gör vi?

Arbetstagaren ska först få en underrättelse och sedan ett skriftligt besked. Om inte ett skriftligt besked lämnas, övergår anställningen i en tillsvidareanställning.  Den arbetstagarorganisation som arbetstagaren är ansluten till ska också varslas. Se närmare nedan.

Steg 1: Underrättelse till arbetstagaren

När en provanställning upphör på arbetsgivarens initiativ innan prövotidens slut eller vid prövotidens slut ska först arbetstagaren underrättas. Använd blanketten Underrättelse om att anställning ska upphöra före provanställningens utgång (7.0.6 ) vid avslut innan provanställningens utgång och blanketten Underrättelse om att anställning ska upphöra vid provanställningens utgång (7.0.5) vid avslut vid provanställningens utgång.

Underrättelsen bör vara skriftlig och lämnas personligen. Arbetstagaren bör bekräfta mottagandet på en kopia av underrättelsen som sparas vid institutionen/motsvarande. Detta för att vi ska kunna visa att underrättelse har lämnats och när den lämnades. Om denna hantering inte går att genomföra av någon anledning kan underrättelsen, förutom att lämnas muntligen skickas per e-post och arbetstagaren bekräftar mottagandet per e-post. Underrättelsen kan också skickas via brev till arbetstagarens senast kända adress, lämpligen både genom lösbrev och rekommenderat brev där vi begär inlämningskvitto från posten, och personlig utlämning. Underrättelse ska lämnas till arbetstagaren senast två veckor innan arbetsgivaren vill att provanställningen ska upphöra. När två veckor har passerat kan skriftligt besked lämnas till arbetstagaren, se vidare steg 3 nedan. Om arbetsgivaren skulle glömma att lämna underrättelse eller lämnar underrättelsen kortare tid än två veckor innan provanställningen ska upphöra, kan och ska besked ändå lämnas.

Arbetstagaren har rätt att begära överläggning med arbetsgivaren med anledning av underrättelsen. Arbetsgivaren behöver inte avvakta att en eventuell överläggning har slutförts innan besked lämnas.

Diarieföring sker på institutionen.

Steg 2: Varsel till arbetstagarorganisationerna

Samtidigt som underrättelsen lämnas till arbetstagaren ska arbetsgivaren varsla den lokala arbetstagarorganisationen som arbetstagaren tillhör. Varselskyldighet föreligger oavsett kollektivavtalsförhållanden.

  • Varsel sker i EDGAR om arbetstagaren tillhör någon av de arbetstagarorganisationer som vi har kollektivavtal med.
  • Blanketten Varsel – provanställning ska upphöra  – ej kollektivavtalsbundna (7.0.7) används i de fall arbetstagaren inte tillhör någon av de arbetstagarorganisationer som Uppsala universitet är bunden av kollektivavtal med. Se till att mottagande arbetstagarorganisation får del av varslet i tid och att vi kan styrka att organisationen har mottagit varslet och när.

Samma diarienummer som på underrättelsen ska används.

Steg 3: Besked till arbetstagaren

Besked ska lämnas senast vid provanställningens utgång.  Görs inte detta, övergår provanställningen i en tillsvidareanställning. Detta besked måste vara skriftligt för att vara giltigt. Använd blanketten Besked  om att anställningen ska upphöra vid provanställnings utgång (7.0.4).

Besked ska vara skriftligt och lämnas personligen. Arbetstagaren ska kvittera mottagandet. Arbetstagaren bekräftar mottagandet på en kopia av beskedet som sparas vid institutionen/motsvarande. Detta för att vi ska kunna visa att besked har lämnats och när det lämnades.
I de fall det inte är möjligt att komma i personlig kontakt med arbetstagaren måste brev skickas till arbetstagarens senast kända adress. Detta ska ske genom rekommenderat brev där vi begär inlämningskvitto från posten, och personlig utlämning.  För att hålla de tidsgränser som gäller, bör underrättelsen lämnas så snart arbetsgivaren bedömer att provanställningen ska avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning.  Det skriftliga beskedet bör lämnas tidigare än sista dagen i provanställningen, för att säkerställa att beskedet kommer att överlämnas i tid.  Om beskedet behöver lämnas genom rekommenderat brev, bör beskedet lämnas in för befordran helst tio dagar men minst några dagar innan provanställningen löper ut.

-Exempel: En arbetstagares provanställning löper ut 160331. Besked måste lämnas senast 160331. Underrättelsen lämnas senast två veckor innan det datumet.

Diarieföring sker på institutionen.

4. Arbetstagaren vill att provanställningen upphör


Arbetstagaren ska skriftligen begära att anställningen upphör. Arbetstagaren behöver inte iaktta någon uppsägningstid. Anställningen avslutas det datum som arbetstagaren angett.

Kontakt
HR-specialister

Externa länkar
Lag om anställningsskydd (LAS)