PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Ersättning övertid eller enstaka, tillfälliga arbetsinsatser

Här kan du läsa vilka regler som gäller för att ersättning för mertids- eller övertidsarbete ska betalas ut.

Mertid/övertid

Personer som har anställning vid Uppsala universitet och som utför arbete utöver ordinarie tjänstgöring ska kompenseras med mertids- eller övertidsersättning. Arbetet på mer- eller övertid ska vara beordrat i förväg av chef eller godkänt i efterhand. Det gäller även om den extra arbetsinsatsen utförs vid en annan institution/motsvarande. Moderinstitutionen ska alltid godkänna extraarbetet.

Av blanketten för utbetalning av mertids-/övertidsersättning framgår vilka tidsgränser som gäller för utbetalning av mertidsersättning och ersättning för enkel respektive kvalificerad övertid. Av blanketten för utbetalning av mertids-/övertidsersättning framgår vilka tidsgränser som gäller för utbetalning av mertidsersättning och ersättning för enkel respektive kvalificerad övertid.

Undantag

Vid specialla omständigheter kan dock undantag göras. Det kan till exempel vara om en person anlitas för särskilda uppdrag av Avdelningen för uppdragsutbildning eller av Avdelningen för universitetspedagogisk utveckling och om den anställdes prefekt bedömer att extrainsatsen fullgörs utöver ordinarie arbetstid.

Undantaget gäller bara vid undervisning/föreläsning och ersättningen ska därför ges enligt de fastställda beloppen för timarvoden i lokalt avtal om vissa löner. Överenskommelse om ersättning ska träffas innan uppdraget påbörjas.

Bedömning om hur ersättningen ska betalas ut

Prefekten vid den institution där en person har sin anställning ska bedöma om ersättning för extraarbetet ska betalas ut till den anställde som mer-/övertidsersättning eller om betalningen ska tas in till institutionen via internfaktura.

Om personen fullgör eller har fullgjort årsarbetstiden vid den egna institutionen ska ersättning betalas ut till den anställde. Om uppdraget kan fullgöras inom årsarbetstiden kan betalning i stället ske till institutionen via internfaktura.

Om ersättning ska betalas ut direkt till personen signerar hemmaprefekten mer-/övertidsräkningen som sedan skickas till HR-avdelningen för utbetalning.

Lönetillägg

Tillfälliga arvoden till anställda med månadslön ska inte förekomma.

Däremot kan i undantagsfall ett särskilt fast lönetillägg per månad utgå för tidsbegränsade uppdrag som är mer kvalificerade eller har ett innehåll som väsentligt skiljer sig från det som ingår i grundbefattningen. Lönetillägg måste vara tidsbegränsade och ska tillämpas mycket restriktivt. Lönetillägg som överstiger 1 500 kronor i månaden och som gäller för längre tid än tre månader måste godkännas av HR-avdelningen.

Chefsavtalet

Anställda som omfattas av Chefsavtalet (vissa chefstjänstemän) har så kallad förtroendearbetstid och får ingen övertidsersättning eller annat arvode för särskilda insatser.

Ingen ersättning för utfört arbete till egna firmor

Allt arbete som en anställd vid universitetet utför åt universitetet sker inom ramen för anställningen. Ersättning ges i form av lön eller mer-/övertidsersättning. Att som anställd ta ut ersättning för arbete i form av konsultarvode till eget företag är inte tillåtet.

Kontakt

Löneenheten