Spill- och kemikaliesanering

Spill av en farlig kemikalie kan ge upphov till såväl hälso- och miljörisker som olycksfallsrisker om det inte snarast samlas upp och omhändertas på ett betryggande sätt.

Saneringsutrustning

Alla verksamheter som hanterar kemikalier ska ha egen utrustning för att kunna ta hand om mindre spill. I utrustningen ska det t.ex. ingå absorptionsmaterial (ex. vermikulit) och skyddskläder. Saneringsutrustningen kan med fördel placeras på en vagn.

Sanering av större och okända spill

Större spill eller spill av kemikalie med okänt ursprung ska inte saneras på egen hand. Stäng dörren till rummet där spillet finns och se till att andra inte går in där, t.ex. genom skyltning.

Kontakta i första hand Fastighets & Saneringstjänst,
FSAB 0771-41 09 00.

Om FSAB inte svarar eller inte kan ta uppdraget ringer ni i andra hand till 
RELITA AB 0771 - 10 35 00.

Numren är tillgängliga dygnet runt. Det ska finnas engelskspråkig personal som kan ta emot samtal. Ge så mycket information som möjligt om de ämnen som ska saneras. Om det är en kemikalie som ska saneras ska CAS-nummer anges samt information om vilket säkerhetsdatablad som gäller. Delge gärna riskbedömningen som gjorts för kemikalien eller arbetsmomentet till kontaktpersonerna. Uppdraget utförs grundat på den information som ges vid beställningstillfället.

Företaget ska vara på plats inom två timmar efter beställning. Företaget kan också ombesörja borttransport av sanerat material.

Tillbud eller olycka

De spill som direkt leder till en olycka, ex. hudskador vid kontakt med kemikalien, ska anmälas som arbetsskada.

Alla andra spill av hälso- eller miljöfarliga kemikalier är tillbud, d.v.s händelser som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. De ska rapporteras till funktionsadressen för tillbudsrapportering.

Avtal

Avtalen mellan Uppsala universitet och FSAB (UFV 2018/915) och Relita AB (UFV 2018/969) gäller till 2020-03-31.

Prislista FSAB.

Prisbilaga RELITA.
Tilläggsprislista  RELITA (för timpris sanering - se Prisbilaga ovan)