Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kontering

OBS! Fr o m 20180101 gäller en ny kodsträng och ärenden daterade 2017 och tidigare som inte är avslutade innan decembers lönekörning, behöver konteras om enligt den nya kodsträngen för att kunna avslutas. Se kompletterande handbok för hjälp med konteringen.

Kompletterande handbok i samband med bytet av kodsträng i Primula

Detaljerad beskrivning

  1. Välj Kontering

Klicka på ”Kontera” om du vill ange konteringsuppgifter. Om ingen kontering anges kommer kostnaden att gå på anställningens kontering. Observera att om konteringen ska ändras måste alla obligatoriska fält fyllas i, se tabell för ”Obligatoriska konteringsuppgifter”

  1. Fyll i konteringsuppgifter

      Fyll i konteringen enligt önskemål genom att välja bland alternativen i rullisterna. För att snabbsöka efter t.ex. ett projektnummer kan du skriva siffror i fältet direkt. Saknas konteringsuppgifter lämnas fälten tomma. Tomma fält medför att beloppet konteras på anställningens konto. Observera att alla konteringsfält måste lämnas tomma om konteringen ska gå på anställningen. Om konteringen ändras måste alla obligatoriska fält fyllas i, se tabell nedan.

För att se anställningens kontering väljer du det grå ”plus-tecknet” enligt nedan.

När du klickat på ikonen dyker nedanstående fönster upp.

Avvikande kontering

Om en del av reseräkningen, t.ex. ett utlägg har, eller ska ha, en avvikande kontering (dvs. belasta ett annat kostnadsställe)  än resterande del av reseräkningen klickar du på ”Avv. kont” och anger de avvikande konteringsuppgifterna för det specifika utlägget. Observera att visa typer av utlägg alltid ska ha avvikande kontering enligt tabellen nedan

Obligatoriska konteringsuppgifter

Följande fält är obligatoriska att fylla i när du anger konteringsuppgifter.


Kontering ”99 Ersättningar/resa annan enhet”

En icke anställd eller en person vars resa/utlägg ska belasta en annan enhet än den som personen är anställd på, använder anställningen ”99 Ersättningar/resa annan enhet” (minirapp).

  • kontera alltid i alla obligatoriska fält i formulären ”Resa inrikes”, Resa utrikes” och "Endagsresa/Övr. Utlägg”.
  • särredovisa momsen i formuläret för ”Endagsresa/Övr. utlägg” -  där är fälten ”Orgenhet” och ”Motpart” obligatoriska. Se tabell ”Obligatoriska fält vid kontering i Primula res”.

Kontaktuppgifter

Vid frågor kontakta: Löneenheten