Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

HR-processer - ledning och styrning

Universitetet har tagit fram ett antal processer som verksamhetsstöd till chefer och medarbetare. Processerna tydliggör rollfördelningen mellan chef, medarbetare och personal inom HR-funktionen och kan med fördel användas som handböcker vid olika ärenden.

Nya processer tas fram efterhand, för närvarande finns det tillgängliga HR-processer inom följande områden (om länk finns):

  1. Rekrytering
  2. Medarbetarskap och ledarskap
  3. Arbetsmiljö och lika villkor
  4. Lönebildning och anställningsvillkor
  5. Verksamhetsutveckling och omställning
  6. Stödprocesser

Förklaringar till HR-processkartor

Teckenförklaring:

Förklaring av aktiviteter:

Rådger Rådger ansvarig person och är samtidigt konsultativt stöd
Bistår Bistår ansvarig person och är allmänt till hjälp
Dialog Ansvarig person ska föra en dialog med berörd/a
Medverkar Berörd person deltar i aktiviteten samt bidrar till att den slutförs
Deltar Personen deltar i aktiviteten i varierande grad
För kännedom Personen ska få relevant information för kännedom