PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kodfält 4 Projekt

bild

Redovisning på kodfält 4 är obligatoriskt i resultaträkningen och möjligt att använda på många konton i balansräkningen. Kodfält 4 benämns Projekt och fungerar som kostnadsbärare i redovisningen.

En projektkod består av nio positioner och inleds alltid med institutionsprefix (position 1-3). Varje projektkod ska förses med projektbenämning och projektledare. Projektkoderna systematiseras i projektgrupper (position 4-5) varför varje institution har möjlighet att organisera verksamheten i 100 projektgrupper. Inom varje projektgrupp finns utrymme för 10 000 projekt (position 6-9).

För samtliga institutioner är vissa projektgrupper reserverade. Projektgrupp XXX00 är reserverad för institutionernas stödverksamhet och projektgrupp XXX01 för lokaltjänstkostnader, byggprojekt och medfinansiering. Projektgrupp XXX99 är reserverad för särskilda ändamål.

Nya projektkoder registreras i ekonomisystemet på begäran från institutionerna via blankett EA22 för upplägg av projekt.

Vid behov kan projektkoder från olika projektgrupper inom en institution eller från olika institutioner kopplas samman genom att varje projektkod markeras med en speciell SAMPRO-kod. Tack vare denna koppling kan rapporter tas fram för verksamheter som redovisas på olika projektkoder utan att vara redovisade i nummerföljd.

När ett projekt avslutas ska projektkoden passivmärkas för att förhindra fortsatt bokföring. Förutsättningen för passivmärkning är att det inte finns några saldon i balansräkningen och att resultaträkningen (inkl. transfereringsavsnittet) har saldo +/- 0. En passivmärkt projektkod ska inte återanvändas.

Projektkoder och projektgrupper kan sökas i Raindance via kommandot OBH. Ange urval PROJG och objektID det egna institutionsprefixet (XXX*)eller urval PROJ och objektID (XXX*) för att få fram vilka projektkoder som finns tillgängliga.

 

Kontaktperson: Hanna Mörtberg