PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kodfält 1 Konto

bild

 

Kontoplan är ett samlingsnamn för kodfält 1 och är obligatoriskt för samtliga ekonomiska händelser. Den innehåller konton för balansräkningens tillgångar och skulder samt resultaträkningens intäkter och kostnader. Kontoplanen är indelad i åtta olika kontoklasser; inom varje kontoklass finns kontogrupper baserade på de två första siffrorna. Kontona anger vilken typ av tillgång, skuld, intäkt eller kostnad den ekonomiska händelsen berör, t.ex. intäkt från bidragsgivare, materielanskaffning, lön o.s.v., vilket i sin tur ger underlag till resultat- och balansräkning samt anslagsredovisning och transfereringar.

I dokumentet Kontoplan med beskrivning finns förklarande text till kontona i kontoplanen samt råd angående kontering. Dokumentet Kontohierarki visar hur kontona grupperas i olika nivåer: KTO1, KTO2, KTO3 och Konto. T ex har konto 4011 Lön professorer följande hierarkistruktur: KTO1: 4 Verksamhetens kostnader, KTO2: 412 Kostnader för personal, KTO3 410 Löner. Kontoplaner och kontohierarkin är nedladdningsbara (Adobe Reader eller Excel).

Obs! Nedanstående länkar är endast tillgängliga internt inom Uppsala universitet.

Kontoplan fr.o.m. bokföringsår 2018

 

Kontoplan 2018 med översättning från 2017
Kontoplan (180530)
Kontoplan - periodiseringar PDF (180530)
Kontoplan - periodiseringar Excel (180530)


Kontoplan t o m  bokföringsår 2017

Kontoplan Excel (170616)
Kontoplan med beskrivning Excel (170616)

Kontoplan Intern handel PDF (171213)

Excel (171213)

Kontoplan periodiseringar PDF (170620)

Excel (170620)
Kontohierarki Excel (170216)

För tidigare års kontoplaner kontakta avdelningen för ekonomi och upphandling (AEU).

Kontaktperson: Hanna Mörtberg