Redovisningsmodellen


Uppsala universitet införde 1 januari 2009 en ny redovisningsmodell för indirekta kostnader.

Syftet med den nya modellen är att få en enkel, tydlig och transparent modell som uppfyller krav på en rättvisande redovisning av indirekta kostnader och som fullt genomförd innebär följande:

  • bättre intern styrning och kontroll för ledning, forskare och administratörer
  • mer rättvisande redovisning
  • ökat förtroende hos finansiärer
  • bättre förutsättningar för framtida diskussioner med finansiärer
  • uppfyllande av EUs 7:e ramprograms krav på ”Full cost”-redovisning
  • uppfyllande av krav på en korrekt intäktsredovisning enligt förordningar för statlig verksamhet

Modellen omfattar all verksamhet och tillämpas av samtliga organisatoriska enheter.

Beslut om redovisningsmodellen har fattats av rektor 2011-02-01, Beslut UFV 2008/782.