PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Omfördelning av balanserat kapital

Kontona för bokföring av balanserat kapital, 2070 Balanserad kapitalförändring resp. 2071 Omfördelat kapital, är passivmarkerade. För att bokföra på dessa konton behövs därför en annan rutin än normalt.

 • Skapa en verifikation i Bokföringsportalen (BoP).
 • Eftersom konto 2070 och 2071 är passiva kan du inte fylla i konteringen direkt i BoP utan verifikationsraderna måste skapas i Excel och sedan importeras in i BoP.
 • Använd blankett EA10 Mall för filinläsning.
 • När du läst in/importerat raderna kommer de att visas i rött eftersom kontona är passivmärkta, vilket är rätt.
 • Bifoga underlag till omföringen, oftast ett beslut som visar anledningen till omföringen samt ett utdrag ur ekonomisystemet på det debiterade projektet som styrker det omförda beloppet.
 • Cirkulera verifikationen vidare till din institutionsgranskare på avdelningen för ekonomi och upphandling (AEU).
 • Om verifikationen är korrekt och har kompletta underlag tar institutionsgranskaren bort rödmarkeringen av verifikationsraderna, vilket möjliggör attest av verifikationen.
 • Institutionsgranskaren cirkulerar sedan tillbaka verifikationen som nu kan göra attest 1 och sedan cirkulerar den vidare till sin prefekt/motsvarande för slutattest.

Lista på vilka som är institutionsgranskare.

Omfördela balanserat kapital mellan projekt inom samma prestation

Flytt av balanserat kapital mellan olika projekt inom en prestation görs genom att konto 2070 Balanserad kapitalförändring med motpart 000000 används.

Omfördela balanserat kapital mellan olika prestationer

Flytt av balanserat kapital mellan olika prestationer kan göras endast undantagsvis och tänkbara skäl till att byta prestation kan vara:

 • korrigering av indirekta kostnader från tiden före 2009
 • utebliven samfinansiering av bidragsfinansierade projekt när sådan krävts tidigare år
 • kursförluster vid redovisning av bidragsfinansierade projekt i främmande valuta
 • uppenbara fel i redovisning per prestation tidigare år
 • utebliven bidragsfinansiering trots att bidragsbeslut finns

Bokföring avseende flytt av balanserat kapital skall cirkuleras till AEU som gör en bedömning av ärendet. Om flytt av balanserat kapital är motiverad godkänns och attesteras (ATT1) bokföringsordern efter beslut av redovisningschef/ekonomidirektör. Bokföringsordern skall innehålla fullständigt underlag för att kunna bedöma ärendet och en utredning av hur den oönskade situationen har uppstått. Vid omföring mellan prestationer används konto 2071 Omfördelat kapital med egen intern motpart.

Omfördela balanserat kapital mellan olika organisatoriska enheter

Flytt av balanserat kapital mellan olika organisatoriska enheter kan göras efter överenskommelse mellan berörda org.enheter. Omfördelning av balanserat kapital görs i princip alltid inom samma prestation. Byte av prestation kan dock förekomma från prestation 410/510 inom universitetsförvaltningen till prestation 110/210/220 vid en institution. Konto 2071 Omfördelat kapital med respektive intern motpart används. (T.ex. vid flytt från org.enhet 749 till org.enhet 104 används motpart 910400 resp. 974900).

Varför olika motpartskod på konto 2071 Omfördelat kapital?

Egen motpartskod visar att man bytt prestation på balanserat kapital inom institutionen.
Annan motpartskod än den egna visar att medel flyttats från/till annan institution till den egna.

 

Kontaktperson: Hanna Mörtberg