Bokföringsorder

Bokföringsorder hanteras i ett elektroniskt flöde i Raindance och cirkuleras som leverantörsfakturor och kundfakturor.

En bokföringsorder kan avse en omföring inom den egna organisatoriska enheten eller mellan två eller flera enheter. En bokföringsorder som avser olika enheter cirkuleras mellan enheterna och konteras, attesteras och signeras av behöriga inom varje organisatorisk enhet.

När en bokföringsorder är skapad och konterad attesteras varje rad av två personer. Första attesten (kontrollattest) görs av institutionen utsedd person oftast ekonomiadministratören och den andra attesten (beslutsattest) av prefekt eller motsvarande. Vid beslutsattest ska även en signering göras. För mer information se lathundarna Hantera bokföringsorder och Beslutsattest .

Underlag till omföringen ska bifogas bokföringsordern genom funktionen Bifoga dokument. Elektroniskt framställda underlag behöver inte skrivas ut men inskannade pappersdokument som bifogas bokföringsordern ska arkiveras i pärm med verifikationsnumret angivet i övre högra hörnet. Läs mer i lathunden för Arkivering.

 Information om bokföringsorder finns även att läsa på webbsidorna:

Frågor som gäller redovisningen hänvisas till avsnittet Redovisning