PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Marie Sklodowska Curie Horizon 2020

Marie Sklodowska-Curie (MSC) projekt, under H2020 pelaren Excellent Science, särskiljer sig från andra H2020 projekt på flera sätt och den största skillnaden är att budgeten, och även kostnader, fastställs resp ersätts utifrån schablonbelopp (Unit-costs) istället för faktiska kostnader. Även ersättning för indirekta kostnader ersätts med schablonbelopp, inte procentpåslag som tidigare.

Det finns ett antal olika projekttyper (Actions) inom MSC:

 • MSC-IF = Individual Fellowships – bidrag till en enskild forskare (mono beneficiary contracts)

Varianter av IF är:
European Fellowships (EF)
Global Fellowships (GF)

 • MSC ITN = Initial Training Networks – bidrag till forskningsnätverk (multi beneficiary contracts)

Varianter av ITN är:
european Training Networks (ETN)
European Industrial Doctorates (EID)
European Joint Doctorates (EJD)

 • MSC - RISE – Personalutbyte mellan partners (multi beneficiary)
 • COFUND – Medfinansiering av regional, nationella och internationella program.

Budget och ersättningar

Det finns två budgetkategorier inom MSC projekt.

 1. Costs for the recruited researcher
 2. Institutional costs

Budgetkategorin ”Cost for the recruited researcher” är konstruerad så att forskaren själv ska erhålla följande ersättningar:

 • Living allowance – månatligt grundbidrag d v s lön – utbetalas varje månad
 • Mobility allowance – utlandstillägg – utbetalas varje månad
 • Family allowance –  familjetillägg för forskare med familj – utbetalas varje månad

Budgetkategorin Institutional costs består av:

 • Research training and networking costs – medel för forskarens resor, konferenser och annan drift knutna till projektet.
 • Management and indirect costs – bidrag till administrativa och indirekta kostnader

Översikt gällande schablonbelopp (i Euro) för de olika budgetkategorierna enligt Horizon 2020 –Work Programme 2018-2020 MSC Actions

MSC projekttyp

Living allowance*

Mobility allowance

Family allowance

Research, training and etworking costs

Management and indirect costs

ITN (Innovative Training Networks)

3 270

600

500

1 800

1 200

IF (Individual Fellowships)

4 880

600

500

800

650

*Living allowance räknas om med en landskoefficient som ska utjämna skillnader i kostnadsnivå mellan deltagarländer. Koefficienten för Sverige i Work programme 2018-2020 är 121,8%

De schablonbelopp som gäller för respektive projekt framgår alltid av Grant Agreement. Avstämning måste därför alltid göras mot kontrakt inklusive definitiv budget innan lön och andra ersättningar fastställs och börjar utbetalas.  (Observera att schablonbeloppen alltid är inklusive lbk som alltid ska dras av från totalen för att beräkna beloppen som ska betalas ut till forskarna.)

Mallar för att beräkna preliminära löne- och ersättningsnivåer (Living, Mobility och ev Family) finns här:

Marie Sklodowska-Curie ersättningar H2020 WP 2018-2020 ITN och IF

Observera att schablonbeloppen avser Universitetets kostnad inkl LBK. Mallen drar av aktuell lbk och visar vilken grundlön respektive schablonbelopp motsvarar.

Genom att fylla i förväntad euro-kurs räknas schablonbeloppen om till preliminära svenska belopp att utbetala till fellow per månad. OBS att avstämning av gjorda utbetalningar ska ske mot schablonbeloppen vid projektslut, och att fyllnadsbetalning till fellow kan bli nödvändig.    

Anställningar

Det finns två typer av forskare inom MSC projekten, ”early stage researchers” och ”experienced researchers”. Det finns vissa begränsningar vad gäller bidragsberättigad anställningstid. Detta är särskilt viktigt att beakta för ”early-stage researchers”. Dessa kan antas som MSC-doktorand alternativt anställas som MSC-forskningsassistent (ej antagen vid UU) – men bidrag från EU är maximalt motsvarande 3 års anställning. Nedan följer möjliga anställningstider inom MSC projekt:

Kategori

Definition

Bidragsberättigad tid/ Anställningstid

Projekttyp

 

Early-stage reseacher

Första 4 åren efter grundläggande examen

Bidragstid: 3 - 36 månader

ITN

Experienced researcher (forskare) Disputerad Bidragstid: Max 24 månader vid EF, Max 36 månader vid GF IF