Kalkyler för avgiftsfinansiering

Full kostnadstäckning

Enligt regleringsbrevet och avgiftsförordning ska all uppdragsverksamhet bedrivas med full kostnadstäckning, d v s både indirekta och direkta kostnader ska täckas av det till kunden fakturerade beloppet.

En beräkning av de faktiska direkta och indirekta kostnaderna ska göras.

Direkta kostnader är t ex personal- och materialkostnader.

Indirekta kostnader är universitet/fakultetsgemensamma och institutionsgemensamma kostnader.
 

OBS! Länkarna ovan är endast tillgängliga internt inom Uppsala universitet.