Kalkyler för bidragsfinansierade projekt

Regeringen har beslutat om delvis nya förutsättningar för vad som gäller när universitet tar emot och disponerar bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer.

Enligt regleringsbrevets formuleringar för budgetåret 2010 ska universitet och högskolor utgå från att när andra statliga myndigheter bidrar till forskningsprojekt ska bidraget omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Detta betyder att om en statlig finansiär bidrar med ett givet belopp ska det beloppet rymma den andel indirekta kostnader som universitetet beräknat i sin ansökan. Om finansiären reducerar det sökta bidraget ska både de direkta och indirekta kostnaderna minskas i samma proportion.

Av regleringsbrevet framgår vidare att detta även bör gälla för bidrag från stiftelser och andra juridiska personer som tillkommit med statliga medel som grund och så långt möjligt även icke-statliga finansiärer.

All verksamhet som finansieras med avgifter och/eller bidrag ska således bedrivas med full kostnadstäckning. För forskningsprojekt med såväl statlig som icke-statlig finansiär bör samtliga kostnader inklusive projektets andel av gemensamma kostnader finansieras av bidragsgivaren. Gemensamma kostnader omfattar dels institutionens kostnader för den gemensamma administrationen och andra kostnader som inte är direkt knutna till ett speciellt projekt, dels kostnader för fakultetsgemensamma och universitetsgemensamma ändamål.
  
OBS! Vissa länkar på denna sida är endast tillgängliga internt inom Uppsala universitet.