PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Bidrag

  • Bidragskalkyler – Excelkalkyler för ansökan om bidrag, anvisningar till kalkylen, täckning för indirekta kostnader.
  • Påslag för indirekta kostnader - Överenskommelser med bidragsgivare om kostnadstäckning för externfinasierad forskning.
  • Avtal/Kontrakt Administration av avtal/kontrakt avseende forskningsbidrag, rekvisition av bidrag, dispositionstid.
  • Transfereringar - Vidareförmedling av erhållna bidrag, lämnade bidrag och finanseringen av dessa, automatisk transfereringsrutin.
  • Periodisering – Automatisk periodiseringsrutin för oförbrukade bidrag.
  • Återredovisning - Ekonomisk redovisning till bidragsgivare, återbetalning av bidrag. Avslut av projekt.

Kontaktperson: Hanna Mörtberg