PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Ekonominytt 2016

Nr och innehåll

2016:1 Nytt konto, Organisatoriska förändringar, Delårsbokslut, Ekonomiadministration i Medarbetarportalen (MP), VINNOVA kurser inom Horisont H2020, Moms som giltig kostnad på projekt inom H2020, Uppdaterade sidor om EUprojekt, Information för reseande till USA och Canada, Ekonomiska redovisningar 2016
2016:2 Platser kvar på ekonomiadministrativ utbildning, Påminnelse om upphandling av varor och tjänster, Varning för bluffakturor
2016:3 Omföring av balanserat kapital (konto 2070/2071), Datum för höstens ekonomiadministrativa utbildning, Begränsad service 16-17 maj, Bokslutsinformation
2016:4 Budget 2017, Inventering 2016, Versionsbyte Raindance, Byte av fakturaväxel/faktureringsadress, Blanketter för ekonomiadministration, Svensk moms på utländska leverantörsfakturor, Omföring av balanserat kapital (konto 2070/2071), Vetenskapsrådet - ytterligare försenad utbetalning av bidrag
2016:5 Nya riktlinjer för delegation av attesträtt, Bemanning i sommar
2016:6 Inventering 31 augusti 2016, Versionsbyte Raindance, Versionsbyte KDB, UUplus, Inspirationsdag för ekonomer i högskolan, Beloppsgränser för delegering av beslutsattest
2016:7 Byte fakturaväxel
2016:8 Introduktionsutbildning i upphandling och inköp, Hotellupphandling, Konferenshotell och kursgårdar, Ny metod för beräkning av giltig lönekostnad i EU-projekt inom ramprogram H2020, Bokslutsinformation 
2016:9 Avgiftsuttag lönebikostnader 2017
2016:10
Bokföring av upplupna löner med anledning av lönerevision, Underlag till rese- och utläggsräkningar, Mallar för import av rader i verifikation, Vårens kurser för ekonomiadministrativ utbildning del 1-10, Medverkan i EASY-projektet, Enkäter om universitetets upphandlings- och inköpsstöd samt resebyråtjänster