PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Ekonominytt 2015

Nr och innehåll

2015:1 Följesedeln för bokningar gjorda hos resebyrån och/eller i självbokningssystemet, Nytt telefonnummer och nytt reseteam hos resebyrån, Nya och förändrade konton, Bokslutsrapportering, Organisatoriska förändringar

2015:2 Medfinansiering 2015, Nya samt ändrade motpart-och finansiärskoder som avser EU-projekt, Nytt telefonnummer och nytt reseteam hos resebyrån, Personalförändringar

2015:3 Versionsbyte Raindance, Återredovisning till Vetenskapsrådet, Flyttad dag för sändning av utbetalningsfil, Delårsbokslut

2015:4 Bokslutsinformation och tidplan, Utökat antal överföringar från KDB till Raindance, ICA kort underlättar utbetalningar, Internränta kvartal 2-2015, Preliminär tidplan budget 2016, Inventering, Höstens ekonomiadministrativa utbildningar

2015:5 Ändring av Diners fakturering för att minska antalet fakturor, Klarmarkering av interna kundfakturor, Specifikationer för delårsbokslut 150630, Oförbrukade bidrag, Avgift för finansiering av inköpsfunktionen, Arkivering

2015:6 Lättare att ansöka om betalkort, Univeritetet byter resebyrå

2015:7 Inventering per 31 augusti, Versionsbyte i KDB, Budget, Ekonomisystemet Raindance, Utländska leverantörsfakturor, Ny resebyrå, Resor med Lufthansa Group, Höstens ekonomiadministrativa utbildningar

2015:8 Avd för Ekonomi och Upphandling flyttar, KDB stängt, Kortfattad tidplan för bokslutet 151231, Ekonomisystemet Raindance, Nya rutiner för administration av kontrakt från Fortes och Vetenskapsrådet, Granskning

2015:9 EASY-nytt ekonomiadministrativt system, Bokslutsinformation

2015:10 Bokslutsinformation, Vårens kurser för ekonomiadministrativ utbildning del 1-10, Vetenskapsrådet - uppskjuten bidragsutbetalning i november, Omtag i upphandling av nytt ekonomisystem, Inkomna betalningspåminnelser och inkassofakturor, Information till granskare och attestant i Raindanceportalen, Hantering av moms på leverantörsfakturor, Uppdaterad ekonomiadministrativ information i Medarbetarportalen (MP), Oidentifierade inbetalningar, Arkivering

2015:11 Organisatoriska förändringar, Se över preliminära rekvisitions-och fakturaunderlag i KDB, Sändning av utlandsbetalningar från Raindance till Nordea och SEB, Lönebikostnader 2016, Julgåvor/-klappar till anställda, Avgift för inköpsfunktionen, Bokslutsgranskare