Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Budgetprocess

På underliggande sidor följer information om budgetprocessen vid Uppsala universitet.

Under Budgetunderlag finns central beslutade budgetunderlag, verksamhetsplaner, årsredovisningar m.m.

Information om budgetförutsättningar för budgetåret samt tidigare år finns under Budgetförutsättningar:

  • preliminär löneökning
  • LBK
  • internränta
  • prognostiserade avskrivningar
  • kontokopplingstabell
  • information kring fördelning av lokaltjänstkostnader

Mallar och blanketter som stöd för budgeteringen finns under Budgetstöd.