PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Avstämning av redovisning per prestation m.m.

Resultaträkningen till kodfält 4 Projekt

Vid bokslut ska alla poster i resultaträkningen vara bokförda på projektnivå. Det innebär att alla internfakturor måste vara godkända, leverantörsfakturor vara attesterade och signerade i sin helhet, anläggningar överförda till AR samt omföringar/fördelningar av kostnader till prestation/projekt vara registrerade med vertyp BOKP/BIFP innan december- resp. juniperioden stängs för grundbokföring. Rapporten PROJÖV visar hur redovisningen är fördelad på prestations-/projektnivå och är en bra rapport för att följa upp om korrigeringar behöver göras. I PROJÖV kan man kontrollera om:

  • alla intäkter/kostnader är bokförda på prestation och projekt
  • projekt med intäkter/kostnader på fler än en prestation finns och om det skall vara så eller om något blivit felbokfört

Rapporten AVSPRO visar ytterligare detaljer för kontroll av bokföringen. Nedanstående kombinationer skall normalt inte förekomma i redovisningen:

  • förskott och underskott uppträder på samma projekt
  • förskott och fordran uppträder på samma projekt
  • fordran och överskott uppträder på samma projekt

Dessutom visar rapporten AVSPRO vad som redan finns bokfört som årets kapitalförändring, konto 8999/2090, vilket rapporten PROJÖV inte gör.

Fördelning av intäkter och kostnader till kodfält 3 Prestation

I regeringens återrapporteringskrav betonas bl.a. betydelsen av rättvisande redovisning av intäkter och kostnader per prestation (verksamhetsgren).

Prest

Benämning i Raindance

Anslag

Avg enl §4 Avg förordn ktogrupp 31

Avgifter enl
Regleringsbrev
ktogrupp 33

Bidrag

110

Utb på grund- och avancerad nivå

x

x

 

x

111

Utb avgiftsfinans studenter

   

x

 

112

Beställd utbildning

   

x

 

120

Uppdragsutbildning

   

x

 

210

Forskning/utbildning forskarnivå

x

x

(x)

x

220

Bidragsforskning

(x)

x

 

x

230

Uppdragsforskning

   

x

 

Anm: Anslag prest 220 avser enbart medfinansiering av indirekta kostnader kto 3090. Avgift enl regleringsbrev prest 210 avser främst inträde till museer. Dessutom kan intäkter av andra ersättningar (kontogrupp 34) förekomma på samtliga prestationer.

Kostnaderna ska fördelas på de olika prestationerna i proportion till nedlagt arbete. Väsentligt för en rättvisande kostnadsbild är att kärnverksamhetens direkta kostnader är rätt fördelade på de olika prestationerna eftersom de direkta kostnaderna utgör bas för fördelning av stödverksamhetens kostnader och för medfinansiering i förekommande fall. I rapporten ORGÖV ges en översiktlig bild av matchningen intäkter och kostnader per prestation, medan rapporten RRORGP (RRORGF för prest 410 och 510) visar mer detaljerad information om intäkts- och kostnadsslag per prestation. Rapporten RRORPK (RRORFK för prest 410 och 510) visar ovanstående information på kontonivå.

Fördelning av kostnader mellan kärn- och stödverksamhet

Även fördelningen av kostnader mellan kärn- och stödverksamheten behöver följas upp. Typiska kostnader för stödverksamheten, t.ex. uppdragstillägg och del av lön för prefekt/studierektor, lön administrativ personal, stödverksamhetens lokalkostnader och interna telekostnader skall vara bokförda inom projektgrupp xxx00 Stödverksamhet. För vidare information, se dokumentet  " Stöd eller kärn?". 

Avstämning av redovisningen mot budget

En jämförelse bör även göras av utfall mot årets budget för att få en bra överblick av intäkts- och kostnadsfördelningen. Om avvikelser mellan budget och redovisning förekommer ska de utredas. I de fall avvikelsen beror på felbokföring skall de rättas med vertyp BOKP/BIFP innan december- resp. juniperioden stängs för grundbokföring.