PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Bokföring med vertyp BKVP

När grundbokföringen för föregående halvår är avstämd och avd. för ekonomi och upphandling bokfört alla transaktioner i samband med periodstängningen av december resp. juni öppnas verifikationstyp BKVP för registrering av de sista transaktionerna i bokslutet.

Med vertyp BKVP bokförs periodisering av intäkter, avstämning av FO-anslag till medfinansiering samt omföring av internränta.

Avd för ekonomi och upphandling bokför därefter årets kapitalförändring/kapitalförändring under året för hela universitetet. Bokföring sker på konto 8999/2090 Årets kapitalförändring med motpart 000000. För motsvarande åtgärd vid delårsbokslut används konto 8998/2091 Kapitalförändring under året. Saldon på konto 8998/2091 återförs per xx0701.

Periodisering av intäkter inom bidragsfinansierad verksamhet

Resultaträkningen för projekt inom bidragsfinansierad verksamhet – främst forskning inom prest 220 – regleras varje månad genom att en periodiseringsrutin körs i ekonomisystemet. Denna periodisering är att betrakta som preliminär, varför man vid bokslut måste gå igenom alla projekt och avgöra om projekten är pågående eller ska avslutas.

Bidragsfinansierade projekt med större intäkter än kostnader
Om arbetet kommer att fortsätta under kommande år (pågående verksamhet) kontrolleras om periodiseringen av intäkter (konto 3599/2731, 3799/2732), är riktig eller behöver justeras. Har arbetet upphört (avslutad verksamhet) ska ev. kvarstående oförbrukat bidrag (förskott) resultatföras. Observera att om skyldighet föreligger att betala tillbaka ett oförbrukat bidrag till bidragsgivaren skall den återbetalningspliktiga delen av bidraget inte resultatföras. Projekt med oavskrivna anläggningstillgångar anses vara pågående under hela avskrivningstiden.

Bidragsfinansierade projekt med större kostnader än intäkter
Om arbetet kommer att fortsätta under kommande år (pågående verksamhet) - och kontrakt om ytterligare finansiering finns - ska upplupna bidragsintäkter periodiseras genom att en fordran på bidragsgivare (konto 3599/1631, 3799/1632) bokas upp med högst det belopp som krävs för att täcka periodens kostnader (intäkt=kostnad). Hänvisa till avtalets löpnummer i KDB. I de fall upplupna bidragsintäkter periodiseras med kontrakt avseende kommande år som underlag, måste verifikationen kompletteras med en genomgripande analys av projektets finansiering.

Periodisering av intäkter inom avgiftsfinansierad verksamhet

Kontroll av resultaträkningen för avgiftsfinansierad verksamhet inom prestation 111 Utbildning avgiftsfinansierade studenter, 112 Beställd utbildning, 120 Uppdragsutbildning och 230 Uppdragsforskning ska göras med avseende på periodisering av förutbetalda eller upplupna intäkter.

Avgiftsfinansierade projekt med större intäkter än kostnader
Inkomster inom avgiftsfinansierade projekt som är större än nedlagda kostnader, ska periodiseras som förutbetalda försäljningsintäkter (konto 33xx/2771, 33xx/2772) med hänvisning till aktuell kundfaktura om arbetet fortfarande är pågående.

Avgiftsfinansierade projekt med större kostnader än intäkter
För avgiftsfinansierade projekt med större kostnader än intäkter och där faktura inte har utfärdats innan kundreskontran stängt för registrering i december- resp. juniperioden, ska upplupna försäljningsintäkter periodiseras (konto 33xx/1671, 33xx/1672) med högst det belopp som krävs för att täcka periodens kostnader (intäkt=kostnad). Periodiseringar av detta slag ska kompletteras med hänvisning till avtalets löpnummer i KDB. I händelse av att skriftligt avtal ännu inte föreligger får periodisering av upplupen försäljningsintäkt inte bokföras.

Periodisering av bidrag inom anslagsfinansierad verksamhet

Kontrollera om periodisering av förutbetalda/upplupna intäkter inom bidragsfinansierade projekt inom anslagsfinansierad verksamhet behöver justeras. Kontrollera ev. saldon på konto 2731/2732 och återför icke önskade automatiska periodiseringar av erhållna bidrag.

Kontrollera bokförd periodisering av intäkter

Eftersom ytterligare periodiseringar av intäkter nu kan finnas bokförda med vertyp BKVP måste rapporten INTPER gås igenom ännu en gång. Liksom tidigare kontrolleras kombinationen av periodiseringskonto i resultaträkning och balansräkning. Differenser i rapporten ska utredas och eventuellt åtgärdas.

Medfinansieringsprojektet

Projekt xxx010000 Medfinansiering anslag ska inte ha något saldo vid bokslut, d.v.s. kreditsaldot på konto 307x skall vara lika stort som debetsaldot på konto 3090. Projektet nollställs genom att institutionen omför anslag för forskning/forskarutbildning, konto 307x, prest 210 till/från projekt xxx010000 prest 210. Eftersom medfinansiering för december resp. juni bokförs först i samband med periodstängningen måste ev. slutjustering göras med vertyp BKVP.

Årets kapitalförändring i övriga delar av resultaträkningen

När samtliga externfinansierade projekt är bedömda och korrekta periodiseringsåtgärder vidtagna, bokför avd för ekonomi och upphandling årets kapitalförändring (konto 8999/2090 alt. 8998/2091) i resterande delar av resultaträkningen för stödverksamhet resp. kärnverksamhet.