PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kompetensförsörjning planering

För att stärka de strategiska diskussionerna på alla nivåer inom universitetet och långsiktigheten i universitetets kompetensförsörjningsplanering har ett ramverk tagits fram under läsåret 2016-2017. Ramverket för kompetensförsörjningsplanering, som omfattar all akademisk personal, och långsiktiga stödområden har utformats med utgångspunkt i en stor mängd information från interna institutionsbesök och en jämförelse av situationen vid ett antal andra svenska lärosäten.

Arbetet under läsåret 2016-2017 resulterade i ett beslut om att områdes-/fakultetsnämnderna årligen ska lämna förslag eller yttrande till rektor om plan för kompetensförsörjning, införandet av ett särskilt avsnitt om kompetensförsörjning i de årliga verksamhetsplanerna (universitetets, områdenas/fakulteternas, universitetsförvaltningens) och att långsiktig kompetensförsörjningsplanering ska avhandlas årligen vid rektors områdesdialoger.

Institutionerna involveras i ovanstående på anmodan av respektive vetenskapsområde/fakultet, som har ansvar för att upprätta en process för dialog och inhämtande av de underlag som behövs.

Illustration verksamhetsplaneringscykel och planering kompetensförsörjning

Planering kompetensförsörjning i verksamhetsplanering (s. 34, 5 kap punkt 5.4)

Frågebatteri som stöd för planering kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning - stödfunktioner

Arbetsordning för Uppsala universitet  (s. 15, 6 kap 1§ punkt 11)