Kvalitet och förnyelse 2011 (KoF11)

Under 2006-07 genomförde Uppsala universitet som första lärosäte i Sverige en egeninitierad utvärdering där all forskningsverksamhet utvärderades vid ett och samma tillfälle, Kvalitet och Förnyelse 2007 (KoF07). Under 2010-11 genomfördes en andra utvärdering, Kvalitet och Förnyelse 2011 (KoF11), enligt samma format och upplägg.

Syfte och mål var att:

  • Kartlägga styrkeområden och framgångsrika forskningskonstellationer inom universitetets vetenskapliga verksamhet 
  • Underlätta förnyelse genom att identifiera spirande och möjliga nya forsknings­inriktningar med stor utvecklingspotential
  • Stärka kvaliteten genom underlag för riktade stöd och strategiska beslut
  • (För KoF11: Följa upp hur rekommendationer och slutsatser från KoF07 hanterats på olika nivåer inom universitetet)

Utvärderingen genomfördes i två parallella, och så långt som möjligt oberoende, spår. Det första spåret byggde på peer-review, där externa ämnesexperter under en vecka besökte institutioner och grupper för att få en konkret bild av förutsättningar, verksamhet och resultat inom forskningen.

Det andra spåret utgjordes av en s.k. bibliometrisk analys, där den vetenskapliga produktionen vid olika institutioner, i form av publikationer och erhållna citeringar av dessa, jämfördes med motsvarande ämnen/fält i ett internationellt perspektiv.

KoF11 engagerade ca 200 experter, fördelade på 25 olika ämnespaneler motsvaran­de forskningen vid universitetets 60 olika institutioner.

Underlaget för panelernas slutsatser och rekommendationer var dels muntliga redovisningar och diskussioner vid besöksveckan i maj, dels förberedelsematerial i form av bl.a. institutionernas skriftliga redovisning av pågående verksamhet och visioner samt utvalda publikationer.

Panelerna avgav varsin panelrapport med slutsatser och rekommendationer samt ett betyg på forskningsnnivån, som bedömdes i ett internationellt perspektiv och i en femgradig skala (Top-quality/world leading level, internationally high standard, internatio­nally recognized, acceptable, insufficient).

Efter KoF07 genomfördes utvärderingar med liknade upplägg vid Lunds universitet och KTH (2008), SLU (2009), samt vid Göteborgs universitet, Örebro universitet och KI (2010). En andra utvärderingcykel kan sägas ha startat i och med KoF11 och den kommer att följas bl.a. av en ny utvärdering vid Lunds universitet 2013.