UpGIS - nätverk och styrgrupp

UpGIS är Uppsala universitets nätverk för GIS-verksamhet. Det inrättades av rektor Bo Sundqvist år 1999 eftersom GIS tillmättes en strategisk betydelse för universitetet. UpGIS syfte var ursprungligen att på olika sätt verka för samnyttjande av universitetets resurser, kurser och seminarier inom området, samt att undersöka förutsättningarna för dels samverkan med GIS-användare utanför universitetet och dels en samordnad upphandling av GIS-programvaror.

UpGIS leds, i enlighet med rektors beslut, av en styrgrupp som genom åren har förnyat sig själv. Ursprungligen bestod den av ledamöter från ett antal institutioner och inrättningar med GIS-verksamhet. Sedan år 2012 är också universitetsbiblioteket representerat eftersom de är ansvariga för att handha de digitala kartmaterial från såväl Lantmäteriet som andra producenter, som via verktyget GET (geographic extraction tool), är tillgängligt inom universitetet.

Sedan administrationen och handhavandet av Uppsala universitets licenser för GIS-programvaror år 2013-2014 har övertagits av IT- respektive inköpsavdelningarna, består verksamheten av informationsutbyte, anordnande av seminarier och av att bevaka universitetets intressen i GIS-frågor och vara dess representant i olika externa organ verksamma inom området. Administrativt hörde UpGIS ursprungligen till den (sedermera upphörda) Virtuella IT-fakulteten, men sorterar sedan år 2014 under Universitetsbiblioteket.

Ledamöter i UpGIS styrgrupp:

Adjungerad ledamot:

Styrgruppens protokoll finns på gruppytan "GIS och Geodata". Sök gärna medlemskap i gruppen för att kunna ta del av all information.