PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Utbildning på forskarnivå

Två myndigheter hanterar frågor som rör universitet och högskolor:
  • Universitetskanslersämbetet har tre huvuduppgifter: att bedriva kvalitetssäkring och juridisk tillsyn samt att ansvara för statistik, uppföljning och granskning av effektivitet på högskoleområdet.
  • Universitets- och högskolerådet, UHR, ansvarar för uppgifter i fråga om service, samordning, främjande och utvecklande verksamhet samt internationellt samarbete och mobilitet inom utbildningsområdet.

Högskolelagen innehåller övergripande bestämmelser och högskoleförordningen reglerar undervisningen mer konkret.

Högskoleförordningen överlåter en del detaljreglering till universiteten och därför finns det gemensamma styrdokument för forskarutbildning vid Uppsala universitet.

Ovanstående reglering kompletteras sedan av fakultetsnämnden. Många frågor bereds i forskningsutskottet inför beslut i fakultetsnämnden. Vid institutionerna slutligen sker det dagliga praktiska arbetet med all forskarutbildning, institutionerna har oftast egna rutiner och instruktioner.

Mer om utbildning på forskarnivå:

Aktivitetsrapportering

Examen

Handledning

Meritering

Prolongation

Studieplaner