Doktorsexamen

Avhandling
Spikning
Disputation
Opponent och betygsnämnd
Bokning av disputation
Examensbevis
Promotion

Forskarutbildningen innefattar en kursdel och en avhandlingsdel om tillsammans 240 högskolepoäng och kräver åtta terminers heltidsstudier. Doktorsavhandlingens omfattning framgår av den allmänna studieplanen för varje forskarutbildningsämne. Licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng.

Av en person med doktorsexamen förväntas förmåga till självständigt och kritiskt tänkande, goda ämneskunskaper, vetenskapliga metodologiska färdigheter, förmåga att identifiera intressanta och forskningsbara frågeställningar samt pedagogiska färdigheter och förmåga att uttrycka sig väl både i tal och i skrift.

Avhandling

Man kan välja att disputera på en monografiavhandling som är ett enhetligt och sammanhängande vetenskapligt arbete, eller på en sammanläggningsavhandling som utgörs av en samling av vetenskapliga artiklar samt en sammanfattning.

Doktorsavhandlingen skall under minst tre terminsveckor före disputationen finnas tillgänglig på universitetsbiblioteket. Avhandlingen skall också sändas till varje institution inom landet med forskning och forskarutbildning inom det ämne avhandlingen tillhör, så att den finns tillgänglig minst två veckor före disputationen.

Biblioteket har information om avhandlingsproduktion. För att göra det enkelt för dig hela vägen är det enklast att redan från början använda någon av avhandlingsmallarna. Läs gärna igenom bibliotekets checklista inför disputation långt innan det börjar bli dags - det underlättar din planering.

Spikning

Spikning innebär att doktoranden offentligör ett sammandrag av avhandlingen (abstract tillsammans med uppgifter om själva disputationen. Spikningen är nödvändig för att få disputera. Förr spikades verkligen avhandlingen upp på universitetets officiella anslagstavla. Det går förstås fortfarande att göra men den obligatoriska spikningen sköts idag elektroniskt via universitsbiblioteket. När den elektroniska spikningen är klar läggs din disputation automatiskt in i disputationskalendariet.

Disputation

För doktorsexamen krävs dels att doktoranden har blivit godkänd i de prov som ingår i kursdelen, dels har fått sin doktorsavhandling godkänd. Kursdelen godkänns av examinator och avhandlingen skall muntligen försvaras vid en offentlig disputation. 

Inför disputationen utser fakultetsnämnden ordförande för disputationsakten, opponent och betygsnämnd utifrån riktlinjerna efter ansökan. Vid disputationen fyller betygsnämnden i ett betygsnämndsprotokoll.

Tid för disputation bokas via ett elektroniskt bokningssystem. I bokningssystemet framgår det tydligt vilka tider som är bokningsbara för disputation inom fakulteten. Disputation och licentiatseminarium får äga rum under terminstid samt under sommaruppehållet med undantag för perioden 15 juni till och med 15 augusti. Kom ihåg att spikbladet skall offentliggöras (spikas) senast tre terminsveckor före disputationen. Perioden 15 juni till och med 15 augusti får inte räknas in i tillgänglighetstiden.

Bokningssystemet tillåter två bokningar per doktorand, ett förstahandsval och ett andrahandsval. Varje dag tillåts två disputationer inom fakulteten, en på förmiddagen och en på eftermiddagen. I undantagsfall kan dubbelbokning göras, men då måste kontakt tas med Fredrik Andersson på områdeskansliet. Fredrik Andersson hjälper också till när du har problem eller frågor kring bokning av disputation.

Andrahandsvalet tas automatiskt bort 2 månader före bokat datum för förstahandsvalet. När beslutet om disputationsdag är helt klart - avboka genast ej utnyttjad reservtid. Datumet blir då tillgängligt att boka för någon annan inom fakulteten.

När bokningen är genomförd skickas automatiskt en bekräftelse per e-post. I det brevet finns en länk för att du ska kunna ändra bokningen.

Tänk på att bokningssystemet bara är en tidsbokning inom fakulteten. Lokal för disputation bokas via lokalbokningssystemet genom institutionernas rutiner.

Opponent och betygsnämnd

Bestämmelser om betygsnämnders sammansättning och fakultetsopponent

Enligt 6 kap. 45 § högskoleförordningen (SFS 2006:1053) skall en betygsnämnd bestå av tre eller fem ledamöter. Minst en av ledamöterna i betygsnämnden skall utses bland lärarna inom en annan fakultetsnämnds ansvarsområde eller vid en annan högskola. Den som har varit handledare för doktoranden får inte ingå i nämnden annat än om det finns synnerliga skäl. Nämnden skall utse ordförande inom sig.

Opponenten har rätt att vara närvarande vid sammanträden med betygsnämnden och delta i överläggningarna men inte i besluten. Detsamma gäller huvudhandledaren. (jfr. SFS 2006:1053).

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden har delegerat beslut om utseende av opponent och betygsnämnd till dekanus.

Normalt består en betygsnämnd vid Samhällsvetenskapliga fakulteten i Uppsala av tre ledamöter. Sammansättningen skall vara följande:

en ledamot från institutionen vid vilken doktorsavhandlingen framläggs,
en ledamot från annan institution inom Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet (om ämnet för doktorsavhandlingen så kräver: från institution vid annan fakultet inom universitetet) och
en ledamot från annat lärosäte (svenskt eller utländskt)
Om ämnet för doktorsavhandlingen ligger i gränssnittet mellan olika ämnen, kan betygsnämnden bestå av fem ledamöter. Majoriteten av ledamöterna skall då hämtas utanför doktorandens institution. Sammansättningen av en betygsnämnd med fem ledamöter blir då följande:

högst två ledamöter från den egna institutionen, minst en ledamot från annan institution inom fakultete och minst en ledamot från annat lärosäte. I normalfallet bör docentkompetenta lärare eller professorer utses till ledamöter i betygsnämnd. Vid utseende av betygsnämnden skall en jämn könsfördelning eftersträvas. Sålunda skall betygsnämnden bestå av såväl kvinnor och män, om inte synnerliga skäl talar emot detta. Dispens kan endast beviljas av dekanus.

Opponenten bör i normalfallet vara docentkompetent.

Ansökan om att utse betygsnämnd och opponent

Förslag till sammansättning av betygsnämnd och opponent skall inlämnas och undertecknas av prefekten på en särskild blankett.

Betygsnämndsprotokoll

En doktorsavhandling skall bedömas med något av betygen godkänd eller underkänd. Detta anges i ett av nämndens ledamöter undertecknat protokoll (worddokument). Någon motivering till beslutet godkänd skall ej anges i examensbeviset eller i betygsnämndens protokoll. En ledamot i betygsnämnden som vill reservera sig mot majoritetens beslut kan i protokollet eller annan beslutshandling, dock ej i examensbeviset, låta anteckna avvikande mening. Vid betygsättningen skall hänsyn tagas till innehållet i avhandlingen och till försvaret av avhandlingen.

Mall för betygsnämndsprotokoll

Bestämmelser om disputation

För att möjliggöra för fakultetens lärare och forskare att delta i disputationer också i andra ämnen än det egna bör flera disputationer inom fakulteten på samma tid och samma dag om möjligt undvikas. Disputationer inom samma forskarutbildningsämne får inte förläggas till samma tidpunkt.

Disputation får äga rum inom terminstid samt under sommaruppehållet med undantag för perioden 15 juni till och med 15 augusti.

Dispens för disputation på annan ort kan, efter ansökan, beviljas av dekanus. Även dispens för förkortad tillgänglighetstid kan beviljas av dekanus, om synnerliga skäl finns.

Bokning av disputation

Tid för disputation bokas via ett elektroniskt bokningssystem. I bokningssystemet framgår det tydligt vilka tider som är bokningsbara för disputation inom fakulteten. Disputation och licentiatseminarium får äga rum under terminstid samt under sommaruppehållet med undantag för perioden 15 juni till och med 15 augusti. Kom ihåg att spikbladet skall offentliggöras (spikas) senast tre terminsveckor före disputationen. Perioden 15 juni till och med 15 augusti får inte räknas in i tillgänglighetstiden.

Bokningssystemet tillåter två bokningar per doktorand, ett förstahandsval och ett andrahandsval. Varje dag tillåts två disputationer inom fakulteten, en på förmiddagen och en på eftermiddagen. I undantagsfall kan dubbelbokning göras, men då måste kontakt tas med Fredrik Andersson på områdesskansliet. Fredrik Andersson hjälper också till när du har problem eller frågor kring bokning av disputation.

Andrahandsvalet tas automatiskt bort 2 månader före bokat datum för förstahandsvalet. När beslutet om disputationsdag är helt klart - avboka genast ej utnyttjad reservtid. Datumet blir då tillgängligt att boka för någon annan inom fakulteten.

När bokningen är genomförd skickas automatiskt en bekräftelse per e-post. I det brevet finns en länk för att du ska kunna ändra bokningen.

Tänk på att bokningssystemet bara är en tidsbokning inom fakulteten. Lokal för disputation bokas via lokalbokningssystemet genom institutionernas rutiner.

Examensbevis

Bevis på genomgången och godkänd forskarutbildning utfärdas av examensenheten efter ansökan av doktoranden. Ansökan skall göras först när alla kurser har rapporterats till UPPDOK (universitetets digitala dokumentationssystem för studier på alla nivåer).

Promotion

Det allra sista steget är promotionen, en akademisk fest för alla nya doktorer som avlagt sin examen under terminen. Du anmäler dig själv till promotionen.

Mer om utbildning på forskarnivå

Aktivitetsrapportering
Antagning
Examen
Prolongation
Studieplaner
Samhällsvetenskapliga doktorandrådet