Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Spikning

Enligt Högskoleförordningen (1977:263) 8 kap 31§ så skall spikningen ske minst tre veckor innan disputation.

Spikning innebär att doktoranden offentliggör ett sammandrag av avhandlingen (abstract) tillsammans med uppgifter om själva disputationen. Spikningen är nödvändig för att få disputera. Med elektronisk spikning menas att spikningsuppgifterna – abstract samt tid och plats för disputation – publiceras på universitetets webbplats.

Elektronisk spikning, som är den obligatoriska spikningen, sker i två steg.

  1. Registrera spikningsuppgifter i DiVA.
  2. Lämna 10 tryckta exemplar av avhandlingen till vaktmästeriet (Post och leverans) på Carolina Rediviva och skriv på ett spikningskvitto. Läs mer om detta och när det ska ske i texten nedan.

Förutsättningar för spikning

Förutsättningarna för att kunna spika är att doktoranden har registrerat spikningsuppgifterna i DiVA. Detta sker senast tre veckor före spikdatum. Dessutom måste doktoranden ha fått opponenten godkänd från sin fakultet samt ha bokat tid för disputationen. Mer information om hur detta går till går att finna på fakulteternas webbplatser.

För författare till sammanläggningsavhandlingar gäller även att se till att Avhandlingsproduktion har en elektronisk version av ramberättelsen som kan publiceras elektroniskt.

När kan man spika?

Spikningar skall göras under tiden 16 augusti–18 januari samt 19 januari–14 juni. Eftersom spikningen måste ske senast tre veckor före disputationsdagen måste den som disputerar tidigare än 5 september på höstterminen göra spikningen under vårterminen senast 14 juni. Observera att för att få spika måste doktoranden ha fått avhandlingen godkänd från sin fakultet samt ha bokat tid för disputationen. Mer information om hur detta går till finns att finna på fakultetens hemsidor.

Var sker spikningen?

Spikningen äger rum i vaktmästeriet (Post och leverans) på Carolina Rediviva. Ingången till vaktmästeriet finns på bibliotekets södra gavel, den som vetter mot Uppsala slott.

Vaktmästeriet har öppet för avhandlingsärenden kl. 8.30–12.00 och 13.00–15.00 varje vardag under det akademiska läsåret, förutom helgdagar och klämdagar. Vid frågor rörande spikning, kontakta Post och leverans (018-471 3928).

När den bestämda upplagan har överlämnats skrivs ett spikningskvitto ut och undertecknas av doktoranden. Detta bekräftar leveransen av avhandlingarna och att doktoranden har spikat. Doktoranden får en kopia på spikningskvittot. När detta är gjort publiceras uppgifterna om avhandlingen och disputationen i universitetets avhandlingsdatabas DiVA.

Är du förhindrad att spika personligen går det bra att skicka ett ombud med fullmakt som utför spikningen och lämnar böckerna. Fullmakten skall vara underskriven av doktoranden samt innehålla doktorandens och ombudets personnummer.

Traditionell spikning i entréhallen på Engelska parken

Enligt Rektors beslut är den elektroniska spikningen den enda form av spikning som är obligatorisk. Den traditionella spikningen är numera helt frivillig.

Under den tid som universitetshuset är stängt för renovering sker den traditionella spikningen  i den stora entrén i campus Engelska parken.

Förkortad tillgänglighetstid

Om synnerliga skäl föreligger, är det möjligt att ansöka om förkortad tillgänglighetstid (stor restriktivitet tillämpas). Ansökan, som skall vara tillstyrkt av handledare och opponent, ställs till fakultetens dekanus och inlämnas till fakultetens kansli. Observera att den förkortade tillgänglighetstiden gäller både spikning och publicering. Beslutet skall tas med vid spikningen.