Frågor och svar

 Innehåll

Spikning

Vad är elektronisk spikning? Varför ska man spika?

Spikning innebär att doktoranden offentliggör ett sammandrag av avhandlingen (abstract) tillsammans med uppgifter om själva disputationen. Spikningen är nödvändig för att få disputera. Med elektronisk spikning menas att spikningsuppgifterna – abstract samt tid och plats för disputation – publiceras på universitetets webbplats. Samtidigt så skall du lämna in 10 ex av den tryckta avhandlingen till Post- och leverans på Carolina Rediviva.

När spikar man?

Spikningar skall göras senast tre veckor innan disputation. Eftersom spikningen måste ske under tiden 16 augusti–14 juni måste den som disputerar innan 5 september göra spikningen under vårterminen senast 14 juni.

När publiceras uppgifterna om avhandlingen och disputationen i universitetets avhandlingsdatabas?

Uppgifterna om avhandlingen och disputationen publiceras i universitetets avhandlingsdatabas DiVA så snart doktoranden har spikat.

Kan man korrekturläsa uppgifterna på spikbladet?

Ja, du kommer att ha möjlighet att korrekturläsa uppgifterna på ditt spikblad.

Vad krävs för att kunna spika?

För att få spika måste doktoranden ha fått avhandlingen godkänd från sin fakultet samt ha bokat tid för disputation. Information om avhandlingen och disputation skall dessutom registreras i DiVA. 10 tryckta exemplar av avhandlingen skall också överlämnas vid spikningen.

Måste man spika både elektroniskt och manuellt på universitetshuset?

Enligt rektors beslut är den elektroniska spikningen den enda som är obligatorisk. Den traditionella spikningen i universitetshuset är numera helt frivillig. (Om man vill sätta upp ett spikblad eller spika upp en avhandling i universitetshuset tar man med sig och visar upp spikningskvittot för vaktmästaren på universitetshuset för att få hjälp.)

Under den tid som universitetshuset är stängt för renovering sker den traditionella spikningen i entréhallen på Carolina Rediviva. Spikningen kan ske mellan kl. 9–16 på vardagar. Hammare och spik finns i receptionen.

Var spikar man?

Du spikar hos Post- och leverans på Carolina Rediviva. Gå till Carolinas södra gavel, den som vetter mot Uppsala slott, och ring på porttelefonen. Vaktmästeriet har öppet för avhandlingsärenden kl. 8.30–12.00; 13.00–15.00 varje vardag under det akademiska läsåret, förutom helgdagar och klämdagar. Om du har flera frågor kan du vända dig direkt till Post- och leverans (018-471 3928).

Var ansöker man om förkortad tillgänglighetstid?

Om du har synnerliga skäl kan du ansöka om förkortad tillgänglighetstid (stor restriktivitet tillämpas). Ansökan, som skall vara tillstyrkt av handledare och opponent, ställs till fakultetens dekanus och inlämnas till fakultetens kansli.

Vad gör man om man är förhindrad att personligen spika och lämna böckerna på Carolina Rediviva?

Om du är förhindrad att spika personligen går det bra att skicka ett ombud med fullmakt som utför spikningen och lämnar böckerna.

Hur lång får abstract-texten vara?

För att abstract-texten ska kunna få rum på spikbladet och för att den ska accepteras av UMI Dissertation Services får den inte överstiga 350 ord.

Vad är ett spikningskvitto?

Vid leveransen av de tryckta avhandlingarna till universitetsbiblioteket skrivs ett spikningskvitto ut och undertecknas av doktoranden. Detta bekräftar leveransen av avhandlingarna och att doktoranden har spikat. Doktoranden får en kopia på spikningskvittot.

Mallar

Hur använder jag avhandlingsmallarna?

Läs instruktionerna till mallarna för en fullständig beskrivning om hur man använder dem. Använd bara de formateringar som finns i mallarna.

Måste man använda avhandlingsmallen?

Vi rekommenderar alla att använda avhandlingsmallen men det är inte obligatoriskt. (Observera dock att man måste följa de olika seriernas riktlinjer för utformning.)

Hur installerar jag en avhandlingsmall?

Gå till Mallar, instruktioner och information och följ instruktionerna.

Vilka typer av mallar finns det?

Det finns mallar för Word och LaTeX. Se Mallar, instruktioner och information.

Var kan man få tag på avhandlingsmallarna?

Mallarna går att hämta på sidan Mallar, instruktioner och information.

Kan jag överföra min redan skrivna text till avhandlingsmallen? Hur gör jag i sådant fall?

Vi rekommenderar att den skrivna texten kopieras bitvis till ett nytt dokument som skapas från avhandlingsmallen. Tag ett par stycken åt gången och se till att allt som klistrats in har formaterats enligt instruktionerna innan du går vidare med nästa textavsnitt. 

Vilka marginaler och mått är avhandlingsmallen baserad på?

Mallen är anpassad för tryckning av avhandlingar i formatet S5 (165 x 242 mm). Ibland kan det hända att vänster och högermarginal ändras, då man t.ex. klipper in text från ett annat dokument – för att undvika det kan du se till att ta bort avsnittsbrytningar från inklippt text. I annat fall får man definiera marginalerna på nytt. Dessa är: höger 2,25 cm, vänster 2,25 cm, överkant 1,8 cm, nederkant 2,2 cm och fästmarginal 0 cm. Sidhuvud är 0,45 cm och sidfot är 1,3 cm.

Ska alla kapitel börja på udda sida?

Första kapitlet måste alltid börja på en udda sida (högersida). Följande kapitel behöver inte börja på udda sida.

Tänk på att även Innehåll, Dedikation och List of papers skall börja på udda sida (högersida).

Det finns ingen automatisk numrering i mallen. Ska inte rubrikerna numreras?

Att numrera kapitel och rubriker är helt frivilligt. Ett numreringssystem som rekommenderas är 1, 1.1, 1.1.1 etc. för formatmallarna Rubrik 1, 2 och 3 etc.

Varje gång jag öppnar dokumentet försvinner numreringen av mina rubriker. Hur får jag tillbaka numreringen?

Formatmallen är förinställd så att inga rubriknummer visas. Gå till Verktyg→Mallar och tillägg…. Avmarkera "Uppdatera automatiskt dokumentets formatmallar".

Bara en liten del av min infogade bild visas, resten av bilden hamnar bakom texten. Hur kan jag visa hela bilden?

Styckeformatet Standard anger en radhöjd på exakt 13 punkter. Med andra ord kan bara 13 punkter (4,5 mm) av bilden visas. Välj styckeformatet Bildformat på den rad där du vill lägga bilden. Bildformat använder enkelt istället för exakt radavstånd.

Varför visas mina bilder bara som tomma fyrkanter?

Alternativet bildplatshållare är ikryssat för att dokumentet ska bli lättare att hantera. Gå till Verktyg→Alternativ…→Visa och avmarkera alternativet "bildplatshållare".

Varför går det inte att redigera bilden?

Bilden kan inte redigeras då man använder bildplatshållare istället för bild. Gå till Verktyg→Alternativ…→Visa och avmarkera alternativet "bildplatshållare".

När jag för över text från ett annat dokument ändras fotnotsreferenserna från siffror till tecken. Hur får jag tillbaka siffrorna?

Gå till Infoga→Referens→Fotnoter och slutkommentarer… eller bara Infoga→Fotnoter och slutkommentarer… Ändra talformat från tecken till siffror. Tryck på "Använd".

Elektronisk publicering

Hur publiceras artiklar?

Artiklarna till en sammanläggningsavhandling publiceras inte elektroniskt eftersom det oftast är en tidskrift som har upphovsrätten till artiklarna. Däremot finns i avhandlingsposten länkar till de ingående delarbetenas abstract i DiVA.

Kan ändringar göras i den elektroniskt publicerade avhandlingen?

PDF-fil för e-publicering ska vara identisk med filen som tryckts. Om någon del av innehållet är felaktigt och behöver korrigeras efter publicering kan doktoranden skicka en erratalista till Avhandlingsproduktion. Erratalistan publiceras sedan tillsammans med den elektroniska avhandlingen.

Får avhandlingen publiceras på en egen eller institutionens webbsida?

Nej, alla avhandlingar publiceras elektroniskt i DiVA. Däremot är det tillåtet att länka till publikationen i avhandlingsdatabasen från en annan webbsida.

Hur kan en institution visa information om kommande disputationer på sin egen webbsida?

För att få hjälp med detta, kontakta DiVA Helpdesk.

Kan monografiavhandlingar publiceras elektroniskt?

Ja, men det är inget krav. Är du intresserad av detta, kontakta Avhandlingsproduktion. (Däremot finns det krav på att sammanläggningsavhandlingar ska publiceras elektroniskt från och med 2003-01-01.)


Tekniska frågor

Hur skickar jag in min avhandling till Avhandlingsproduktion?

Använd universitetets fillagringstjänst *Myfiles.

Vad är en ramberättelse/kappa/sammanfattning/fulltext?

Den inledande sammanfattande delen före artiklarna i en sammanläggningsavhandling har många namn, bl.a. ramberättelse, kappa, sammanfattning och fulltext. Alla dessa termer syftar dock på samma sak.

Vad är en PDF?

En PDF (Portable Document Format) är ett dokumentformat som kan användas som underlag för tryckning och elektronisk publicering av ett dokument. För att läsa en PDF behöver du Adobe Reader, ett program som är gratis och pålitligt för visning av PDF-filer.

Hur gör jag en tryckvärdig PDF-fil?

Om man har tillgång till programmet Adobe Acrobat Professional (tyvärr räcker det inte med bara Adobe Reader) kan man skriva ut PDF-filer. Alla PDF-filer är inte likadana – en del är lämpade för elektronisk publicering och andra för tryckt publicering. Dessutom finns det olika sätt att skapa PDF-filer. Vi rekommenderar inte att du använder dig av de knappar eller menyer som läggs till i MS Word då Adobe Acrobat Professional installeras eftersom det kan generera oförutsedda fel. Istället bör du skriva ut dokumentet med hjälp av Acrobat Distiller som går att finna i utskriftsmenyn: Arkiv→Skriv ut… Du måste också ändra inställningarna för Distiller, som du når under Egenskaper→Adobe PDF Settings i dialogrutan Skriv ut..., och välja inställningen "Tryck" eller "Tryck kvalitet", så att dokumentet skrivs ut för tryck. (Tyvärr är inte inställningarna för tryck helt optimala, därför rekommenderar vi att du tar kontakt med Avhandlingsproduktion för mer information.)

Vad är en tryckoptimerad PDF-fil?

Tryckoptimerad PDF-fil, alla figurer har en upplösning optimalt för tryck, dvs 300 dpi eller högre.

Hur bäddar jag in typsnitt när jag gör en PDF-fil från Latex?

PDF-filer som är framtagna från Latex brukar sakna inbäddade typsnitt. Det beror på att förinställningarna i Tex distributioner är sådana att de 14 grundtypsnitten, däribland Times och Helvetica, aldrig ska bäddas in. De tryckerier som trycker avhandlingar för Uppsala universitet kräver dock att typsnitten ska vara inbäddade i PDF-filen för att kunna garantera att den tryckta avhandlingen till 100 % överensstämmer med den som doktoranden tagit fram på sin dator. Detta är en inställning som inte går att göra i mallen utan doktoranden måste göra denna ändring i sin TeX-distribution. 

MikTeX

I Miktex, som användes för att skapa mallen, åstadkommer man detta genom att ändra filen "psfonts.map". Denna fil styrs i sin tur av konfigurationsfilen "updmap.cfg" som hittas i "texmf\web2c".

  1. Kopiera filen "updmap.cfg" till "localtexmf\miktex\config".
  2. Redigera filen och ändra inställningarna pdftexDownloadBase14 false tillpdftexDownloadBase14 true, dvipdfmDownloadBase14 false tilldvipdfmDownloadBase14 true och slutligen dvipsDownloadBase35 false till dvipsDownloadBase35 true.
  3. Kör initexmf --mkmaps från kommandotolken för att uppdatera "psfonts.map".

TeTeX

  1. Kör "updmap" från terminalen. Det ger dig information om hur typsnitten hanteras och även vilken konfigurationsfil som används. Till exempel:/usr/local/teTeX/share/texmf.local/web2c/updmap.cfg
  2. Redigera filen och ändra inställningarna pdftexDownloadBase14 false tillpdftexDownloadBase14 true, dvipdfmDownloadBase14 false tilldvipdfmDownloadBase14 true och slutligen dvipsDownloadBase35 false till dvipsDownloadBase35 true.
  3. Kör "updmap" från terminalen som super user: sudo updmap.

Hur vet jag om typsnitt är inbäddade eller inte i den PDF-fil jag gjort från Latex?

Öppna PDF-filen i Adobe Reader och välj Arkiv->Dokumentegenskaper->Typsnitt. Om du ser typsnittet Nimbus listat istället för Times betyder det att typsnitten är inbäddade. 

Tryckning

Vilka typsnitt och typsnittsstorlekar ska jag använda i min avhandling?

De teckensnitt och storlekar som används i avhandlingsmallen är anpassade för att vara lätta att läsa på pappersformatet S5 (165 x 242 mm). Löptexten återges med teckenstorleken 11 pt, Rubriknivå 1 med 18 pt, Rubriknivå 2 med 15 pt, Rubriknivå 3 med 13 pt, Rubriknivå 4 med 11 pt fetstil och Rubriknivå 5 med 11 pt kursiv stil. Teckensnittet som används är genomgående Times New Roman, då det är en kompakt och lättläst stil som dessutom innehåller en stor uppsättning alfabet och symboler. Andra teckensnitt som används i ett fåtal serier är Berling och Adobe Garamond.

Bilder

Vilka bildformat är lämpliga för tryck?

Använd ett bildformat som använder s.k. icke-förstörande komprimering. Dessa är bl.a. TIFF, EPS och PNG. Spara inte dina bilder för tryck som JPEG, vilket är ett komprimeringsformat som förstör information i bilden. (Ett undantag är JPEG-bilder tagna med digitalkameror, eftersom de använder minimal JPEG-komprimering.)

Vilken bildupplösning ska jag använda?

Vilken bildupplösning du ska använda beror på vilken typ av bild som du använder. Färgbilder eller gråskalebilder kräver en upplösning på 300 dpi, medan svartvita streckbilder (bitmap) behöver minst 600 dpi. Se instruktionen för bildhantering för mer information. Räkna ut upplösningen på dina bilder, se bild.

Vem tar fram tryckunderlag för artiklar?

Vissa tidskrifter tillhandahåller PDF-filer som kan användas för tryckningen. (Be tidskriften om en tryckoptimerad PDF-fil i god tid innan manusinlämning.) Om man saknar PDF-fil av någon publicerad artikel kan Avhandlingsproduktion skanna denna från pappersoriginal. Avhandlingsproduktion kan ta fram tryckvärdiga PDF-filer av manuskript skrivna i Word om doktoranden inte själv framställer en tryckvärdig PDF.

Hur får jag ett ISBN-nummer?

ISBN-, ISSN- och serienummer tillhandahålls av Avhandlingsproduktion då man skickar in sina spikningsuppgifter. 

Hur många böcker ska jag trycka?

Antal tryckta exemplar varierar från serie till serie men minsta antal är 80 exemplar. Ta kontakt med serieredaktören/ institutionssekreterare för mer information om vad som gäller för din serie. Publicerar du en monografi- eller sammanläggningsavhandling som ges ut i en av institutionens egna serier kontaktar du din institutionssekreterare för mer information.

Hur många böcker ska jag lämna till Carolina Rediviva?

Du ska lämna 10 exemplar till Carolina Rediviva när du spikar.

Vem gör omslaget till avhandlingen?

Avhandlingsproduktion hjälper till med att sätta ett omslag till avhandlingen. Omslaget måste sättas inom ramen för Uppsala universitets grafiska profil. Det betyder att vissa element som logotyp och bård, marginal eller etikett måste finnas på omslaget, samtidigt som det finns utrymme för egen profilering med bilder, färger etc. Läs mer om den grafiska profilen på kommunikationsenhetens webbsidor.

Ska avhandlingen innehålla en sammanfattning på svenska?

För information om vad som skall ingå i din avhandling kontaktar du din institutionssekreterare.

Nyckelord/ämnesord

Vad är en tesaurus?

En tesaurus är en lista över kontrollerade nyckelord (ämnesord) där varje nyckelord relateras till bredare, snävare och synonyma ord. Eventuellt förekommer också i en tesaurus en övergripande systematik. Det finns såväl generella som ämnesspecifika tesaurer.

Vad är kontrollerade nyckelord (ämnesord) och vilket är syftet med dem?

Ämnesord är nyckelord enligt en viss fastställd lista (tesaurus). Genom att använda de kontrollerade ämnesorden använder man sig av en vedertagen term för ett begrepp (vilket utesluter användandet av olika synonymer) för att representera publikationens ämnesinnehåll. Detta ökar möjligheterna att finna relevanta publikationer, och gör publikationen mer tillgänglig, vid en sökning. Därför vill vi rekommendera användandet av kontrollerade ämnesord för att på sikt öka återvinningsmöjligheterna i Uppsala universitets avhandlingsdatabas. Sist men inte minst är de kontrollerade ämnesorden i sig en bra hjälp för att få uppslag om vilka nyckelord som kan tänkas passa den aktuella publikationen.

Kan man kombinera fria och kontrollerade nyckelord?

Ja, det finns fördelar med båda. Med kontrollerade nyckelord (ämnesord) använder man sig av en term för ett begrepp vilket minskar det godtyckliga användandet av olika synonymer. Detta gör det lättare att finna relevanta publikationer vid en sökning i databasen. Dock kan de fria nyckelorden, om de väljs väl, vara mer aktuella genom att de uttrycker nya begrepp som inte hunnit bli representerade av kontrollerade ämnesord ännu. Det kan också vara så att vissa termer helt enkelt inte täcks in av tesaurerna.

Vilken tesaurus ska jag använda?

Val av tesaurus kan variera beroende på hur pass detaljerade ämnesord man vill märka sin publikation med. Om det finns en ämnesspecifik tesaurus som passar in på publikationens ämne så kan det vara lämpligt att utgå från den, annars får man använda sig av en generell tesaurus. Vilket språk man vill att ämnesorden ska vara på bestämmer också valet av tesaurus – till exempel är Svenska ämnesord på svenska och Library of Congress Subject Headings på engelska. Man kan också kombinera ämnesord från olika tesaurer.

Beställa, köpa eller låna avhandlingar

Kan man köpa avhandlingar?

Är du intresserad av att köpa avhandlingar som ingår i någon av Uppsala universitets Acta-serier ska du vända dig till Acta. För avhandlingar som ingår i en institutionsserie, kontakta den ansvariga institutionen. Ramberättelsen i en sammanläggningsavhandling kan beställas som Print on demand.

Kan man låna svenska avhandlingar och avhandlingar från andra länder?

Är du intresserad av att låna svenska och utländska avhandlingar ska du vända dig till ditt lokala bibliotek.