Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Utlandstjänstgöring

Uppsala universitets anställda är i allt större utsträckning engagerade i tjänstgöring utomlands i samband med ökad internationalisering.

En utlandstjänstgöring kan antingen utföras genom utlandsstationering, med ett särskilt kontrakt om anställningsvillkoren, eller under tjänsteresa utrikes och förrättning. Vilken variant det ska vara i ett enskilt fall beror på uppdragets karaktär och förutsättningar.

Utlandsstationering
Utlandsstationering innebär att arbetsgivaren utlandsstationerar redan anställd personal eller anställer personal för utlandstjänstgöring.

För personer som ska utlandsstationeras ska ett utlandskontrakt skrivas som reglerar vilka anställningsvillkor som ska gälla under utlandsstationeringen. Villkoren regleras av ett centralt ramavtal med riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA). URA-avtalet ger möjlighet för en arbetsgivare att genom ett utlandskontrakt skräddarsy anställningsvillkoren utifrån verksamhetens krav, uppdragets karaktär och arbetstagarens situation.

En utlandsstationering ska alltid tidsbegränsas. Utöver LAS-bestämmelser gör URA det möjligt för arbetsgivaren att anställa en medarbetare tidsbegränsat för enbart ett utlandsuppdrag.

En medarbetare som utlandsstationeras av svenska staten betraktas i normalfallet som bosatt i Sverige och har kvar alla förmåner i Sverige vilket till exempel innebär att arbetstagaren kvarstår i den svenska socialförsäkringen och lönen beskattas i Sverige. Samma regler gäller för eventuellt medföljande familjemedlemmar.

I samband med kontraktsskrivningen tecknas en URA-försäkring för arbetstagaren och för eventuellt medföljande familjemedlemmar.

Vid utlandsstationering kan utlandstillägg utbetalas för merkostnader och medföljande. Tilläggen är skattefria.

Observera att utsändning av utländsk medborgare till sitt hemland kan betraktas som en lokalanställning, vilket svenska myndigheter inte får göra.  Det kan också vara så att medborgarskap i det enskilda fallet inte har avgörande betydelse för var en person hör hemma. Avgörande i URA-hänseende är istället var personen är stadigvarande boende (har sitt varaktiga intressecentrum) ur socialförsäkrings- och folkbokföringshänseende.

Interna länkar

Riktlinjer för tjänsteresor och möten
Övriga resebestämmelser

Mer information för dig som representerar arbetsgivaren

Rutiner vid tecknande av URA-kontrakt
Frågor och svar om URA

Kontakt

HR-specialister