PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Skyddsombud

Arbetsgivaren och anställda samverkar gemensamt för att skapa en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och arbetar fram rutiner tillsammans med medarbetare och skyddsombud för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Varje arbetsplats som har minst fem (5) anställda har rätt till ett skyddsombud. Skyddsombudet ska vara  fackligt ansluten och företräder de anställda på institutionen/avdelningen i samverkan med arbetsgivaren. Mandattiden är tre år och har som regel sista dag den 31 december.

Det finns i dagsläget 11 block som huvudsakligen ligger vid campusområdena vid Uppsala universitet. Block 11 återfinns på Gotland. Varje block leds av ett eller flera huvudskyddsombud.

Huvudskyddsombuden har en viss nedsättning i arbetstid dvs minst 5 % för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

Skyddsombudets uppgifter

 • Skyddsombudet företräder de anställda på institutionen eller avdelningen i samverkan med arbetsgivaren.
 • Skyddsombudet deltar i skyddsronder.
 • Skyddsombudet väljs av medarbetarna på arbetsstället och utses av den fackliga organisationen.
 • Skyddsombudet bevakar arbetsmiljön inom sitt arbetsställe/område i samverkan med arbetsgivaren.

Huvudskyddsombudets uppgifter

 • Huvudskyddsombudet inom blocket/arbetsmiljöområdet samordnar skyddsombuden på institutionerna eller avdelningarna.
 • Ett av huvudskyddsombuden sitter med i Samverkansgruppen för arbetsmiljö (SVAM).
 • Huvudskyddsombudet går med vid skyddsronder om inte skyddsombudet har möjlighet.
 • Huvudskyddsombuden väljs av skyddsombuden och utses av den fackliga organisationen.
 • Huvudskyddsombudet företräder alla anställda inom ett block.
 • Huvudskyddsombudet kan träda in i skyddsombuds ställe om skyddsombud saknas på arbetsplatsen.

Studerandeskyddsombuds uppgifter

 • Studerandeskyddsombud utses av de studerande. Ansvaret för att de studerande känner till att de har rätt att välja skyddsombud ligger på huvudmannen för utbildningen.
 • Studerandeskyddsombud företräder studenterna som är medlemmar i kåren och bevakar arbetsmiljön inom sitt arbetsmiljöområde.
 • I Uppsala universitets Samverkansgrupp för arbetsmiljöfrågor (SVAM) är studerandeskyddsombud representerade.

Anmälan och avanmälan  av skyddsombud

Utbildning för skyddsombud

HR-avdelningen erbjuder och rekommenderar skyddsombud som är anställda vid Uppsala universitet att genomgå universitetets interns skyddsombudsutbildning. Utbildningen omfattar dels en basutbildning om två dagar och dels öppna arbetsmiljöutbildningar i form av frukostmöten/halvdagsutbildningar inom området.

Basutbildningar omfattar genomgång lagar och regler inom arbetsmiljöområdet, skyddsombudets roll, den teknisk/fysiska arbetsmiljön och den psykosociala arbetsmiljön samt riskhantering. Anmälan till basutbildningen.

Kontakt

HR-specialister