PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Samverkansgruppen för arbetsmiljö (SVAM)

Här hittar du information om hur samverkan sker mellan arbetsgivare och personalorganisationerna vid Uppsala universitet.

Ledamöter i SVAM 

Den centrala samverkansgruppen för arbetsmiljö utgör universitetets skyddskommitté. En skyddskommitté ska enligt arbetsmiljölagen finnas vid varje arbetsplats med över femtio anställda. SVAM träffas regelbundet cirka sex gånger per år i samverkan om universitetsövergripande arbetsmiljöfrågor. SVAM är ett forum för samverkan inte ett beslutande organ vid universitetet.

Från och med den 1 januari 2011 har samverkansgruppen för arbetsmiljö och styrgruppen för samverkan om företagshälsovård slagits samman till en grupp.

Ordförande i samverkansgruppen för arbetsmiljö är HR-direktören. Gruppen består av sex ledamöter som är utsedda av arbetsgivaren, sex ledamöter som är utsedda av personalorganisationerna samt tre ledamöter som studenterna har utsett.

Uppdraget är att behandla övergripande, principiella och/eller långsiktiga arbetsmiljöfrågor. Enskilda arbetsmiljöärenden hanteras i linjeorganisationen, det vill säga av din prefekt/motsvarande eller i nästa led ovanför.

Ordförande och sekreterare utses av arbetsgivaren. Sammanträde med samverkansgruppen sker cirka tre gånger per termin.

Kontakt

Har du frågor om samverkansgruppen för arbetsmiljö - vänd dig till Eliane Forsse, HR-direktör vid HR-avdelningen och ordförande i SVAM eller Katarina Göransdotter-Jonsson, sekreterare i SVAM.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljölagen (AML) – 6 kap 8§ samverkan

Arbetsmiljöförordningen (AMF)

Föreskrifter från arbetsmiljöverket (AV)