PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Organisatorisk och social arbetsmiljö

En del av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Syftet med föreskriften från Arbetsmiljöverket (AFS 2015:4) är att minska den arbetsrelaterade ohälsan och ge stöd till arbetsgivare och arbetstagare. Föreskriften preciseras de faktorer som är viktiga att arbeta med och där föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ligger som grund.

Huvudpunkter i föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4):

  • ohälsosam arbetsbelastning
  • arbetstidens förläggning
  • kränkande särbehandling.

Ohälsosam arbetsbelastning innebär att resurserna i arbetet anpassas till vilka krav som ställs i arbetet. Som arbetsgivare kan du till exempel minska arbetsmängden, ändra prioritetsordningen, öka bemanningen eller ge möjlighet till återhämtning. I ditt systematiska arbetsmiljöarbete fångar du upp och förebygger ohälsa bl.a. i medarbetarsamtalet.

Arbetstidens förläggning omfattar vissa typer av arbetstider som kan påverka hälsan negativt, till exempel långa arbetspass, att ständigt vara nåbar, skiftarbete samt nattarbete. Särskilt viktigt är att återhämtning inplaneras. 
Arbetsgivarens ansvar för att undersöka – riskbedöma – åtgärda och följa upp hur arbetstidens förläggning kan schemaläggas är viktig.

Kränkande särbehandling – tydliggör att all form av kränkande särbehandling på arbetsplatsen är oacceptabel och inte får förekomma.  Kränkande särbehandling kan förebyggas genom ett tydligt ledarskap, en tydlig organisationsstruktur samt en god kommunikation. Om kränkande särbehandling uppstår, är det viktigt att veta hur du ska agera och till vem du eller dina medarbetare vänder sig. Uppsala universitets policy mot kränkande särbehandling tydliggör dessa frågor.

Organisatorisk respektive social arbetsmiljö – vad betyder det?

Den organisatoriska arbetsmiljön omfattar villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar; ledning och styrning, kommunikation och delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar.

Den sociala arbetsmiljön handlar om villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

Läs mer: Arbetsmiljöverket