PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Arbetsmiljögrupp

I Arbetsmiljölagen (AML) regleras vikten av samverkan mellan arbetsgivare och anställda/studenter i arbetsmiljöarbetet. AML reglerar via 6 kap 8 § att ”på större arbetsställen där minst femtio arbetstagare regelbundet sysselsätts ska det finnas en arbetsmiljökommitté, en arbetsgrupp bestående av representanter från arbetsgivaren och från arbetstagarna”.

Vid Uppsala universitet finns Samverkansgruppen för arbetsmiljöfrågor, Svam, en centralt organiserad arbetsmiljökommitté. Svam träffas regelbundet tre gånger per termin och samverkar om universitetsövergripande frågor. Gruppen består av ledamöter från arbetsgivare, arbetstagare och studeranderepresentanter.

På lokal nivå, vid institutioner/motsvarande finns lokala arbetsmiljögrupper där arbetstagare och arbetsgivare träffas regelbundet och samverkar om arbetsmiljöfrågor som berör den egna verksamheten.
Lokal arbetsgrupp består minst av arbetsgivare, arbetstagare och ett skyddsombud. Med arbetsmiljö menas här både fysisk/teknisk arbetsmiljö och organisatorisk och social arbetsmiljö.

Roll och arbetsformer