PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Konflikter, kränkningar och trakasserier

För att tydliggöra processessen för hantering av konflikter, kränkande särbehandling, trakasserier så har en karta över de olika stegen tagits fram. Den visar vad som förväntas av prefekt/motsvarande samt medarbetare och övriga funktioner, se processkarta nederst på sidan. 

Processen består bl a av en kartläggning som syftar till att skapa klarhet i vad problemen handlar om och omfattningen av dem. Det är viktigt eftersom skillnader mellan konflikt, kränkande särbehandling och trakasserier ofta inte är kristallklar i ett initialt skede. Kartläggning syftar till att få grepp om problemen, men är inte automatisk ett svar på lösningen.

När kartläggningen är genomförd krävs beslut hos närmaste prefekt/motsvarande om konkreta åtgärder på arbetsplatsen/utbildningsplatsen. Dessa åtgärder kan vara individinriktade, gruppåtgärder och/eller generella åtgärder där syftet är att skapa en hälsosam arbetssituation över tid. Exempel på åtgärder kan vara ändrade rutiner, samarbeten och i vissa fall begränsningar gentemot någon part.

I en processkarta kan du även se hur arbetet sker i olika steg. 

Hantering av konflikter

Hantering av kränkande särbehandling

Hantering av trakasserier och sexuella trakasserier

Kontakt

HR-avdelningen ger stöd i hanteringen - HR-specialister hälsosamt arbetsliv, ledningsstöd arbetsmiljö och ledarskap, lika villkorsspecialister.

Externa länkar

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

Arbetsmiljölagen kap 3§4

Läs mer

Thomas Jordan: Handbok i konflikthantering för organisationskonsulter och personalspecialister (2014)