PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Farligt gods

Universitetet är avsändare, mottagare och i vissa fall transportör av farligt gods på väg. Enligt lagstiftningen är farligt gods sådant gods som vid transport kan medföra skador på människor, djur, egendom eller miljön. För universitetets del kan det t.ex. röra sig om transport av gaser, prover, avfall eller radioaktivt gods. I de flesta fall är det små mängder som transporteras. Transporterna kan vara rutinmässiga eller utföras vid något enstaka tillfälle.

Uppsala universitets säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods heter Patric Klettner Carlsson. Patric är anställd som säkerhetsrådgivare hos Stena recycling och ska finnas till hands för Uppsala universitet för rådgivning kring transport av farligt gods.

E-post: Patrik.klettner.carlsson@stenarecycling.se

Telefonnummer: 0725-690611

Läs mer om vad som gäller kring transport av farligt gods i broschyren Transport av farligt gods på väg och och järnväg 2015/2016, framtagen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Märkning, etikettering, emballering och transport

Lagstiftningen kring transport av farligt gods på väg är omfattande och styr bl.a. märkning, etikettering, dokumentering, emballering och transport av det farliga godset.

Det farliga godset ska etiketteras och förpackas enligt reglerna i föreskriften om transport av farligt gods på väg och i terräng, ADR-S, MSBFS 2016:8.

Kontakta säkerhetsrådgivaren för transport av farligt gods alternativt kemikaliesamordnaren vid Enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö för att få råd kring märkning och emballering etc.

Anmäl olycka eller tillbud

Tillbud eller olyckor som sker i samband med avlämning, transport eller mottagning av farligt gods ska snarast rapporteras till enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö.

Transport med flyg, båt eller tåg

Transporter av farligt gods med flyg, båt eller tåg regleras i särskilda lagstiftningar, som till viss del liknar den lagstiftning som gäller vid transport på väg. Om du vill skicka iväg gods med flyg, båt eller tåg bör du kontakta säkerhetsrådgivaren för transport av farligt gods alternativt enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö för att få råd kring gällande lagstiftning.

Årlig rapport

Varje år ska säkerhetsrådgivaren, enligt lagstiftningens krav, göra en rapport om universitetets farligt godsverksamhet. Rapporten ska överlämnas till universitetets ledning.