PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Substitution av miljö- och hälsofarliga kemikalier

Alla som bedriver en verksamhet skall undvika att använda sådana kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter som kan antas vara mindre farliga.  (Miljöbalkens substitutionsprincip, 2 kap 4§)

Universitetet ska arbeta med substitution av våra miljö- och hälsofarliga kemikalier.  Substitutioner ska naturligtvis endast genomföras där så är möjligt utan att äventyra forskningens och utbildningens kvalitet.

Förslag på ny substitution? Klicka här.

Genomförda substitutioner

Nationella substitutionsgruppen NSG

Ett alternativt sätt att minska på användningen av farliga kemiska produkter kan vara att byta till en metod eller teknik som antas vara mindre farlig.

Utfasnings- och riskminskningsämnen

Kemikalieinspektionen har med anledning av det nationella miljömålet för en Giftfri miljö tagit fram prioriteringslistor för så kallade utfasningsämnen och riskminskningsämnen. Med hjälp av listorna kan vi få stöd i vårt arbete med substitution.