PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Spill- och kemikaliesanering

Spill av en farlig kemikalie kan ge upphov till såväl hälso- och miljörisker som olycksfallsrisker om det inte snarast samlas upp och omhändertas på ett betryggande sätt.

Saneringsutrustning

Alla verksamheter som hanterar kemikalier ska ha egen utrustning för att kunna ta hand om mindre spill. I utrustningen ska det t.ex. ingå absorptionsmaterial (ex. vermikulit) och skyddskläder. Saneringsutrustningen kan med fördel placeras på en vagn.

Sanering av större och okända spill

Större spill eller spill av kemikalie med okänt ursprung ska inte saneras på egen hand. Stäng dörren till rummet där spillet finns och se till att andra inte går in där, t.ex. genom skyltning. Kontakta
RELITA AB på telefonnummer 0771 - 103 500.

Numret är tillgängligt dygnet runt. Det ska finnas engelskspråkig personal som kan ta emot samtal hos Relita. Ge så mycket information som möjligt om de ämnen som ska saneras. Om det är en kemikalie som ska saneras ska CAS-nummer anges samt information om vilket säkerhetsdatablad som gäller. Delge gärna riskbedömningen som gjorts för kemikalien eller arbetsmomentet till Relitas kontaktperson. Uppdraget utförs grundat på den information som ges vid beställningstillfället.

Relita ska vara på plats inom två timmar efter beställning. Relita kan också ombesörja borttransport av sanerat material.

Tillbud eller olycka

De spill som direkt leder till en olycka, ex. hudskador vid kontakt med kemikalien, ska anmälas som arbetsskada.

Alla andra spill av hälso- eller miljöfarliga kemikalier är tillbud, d.v.s händelser som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. De ska rapporteras till funktionsadressen för tillbudsrapportering.

Avtal

Avtalet mellan Uppsala universitet och Relita AB gäller tillsvidare.

Årsavtal priser.

Prisbilaga.