PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Märkning av kemikalier

För att alla berörda på ett laboratorium eller i ett kemikalieförråd ska kunna identifiera faran med en kemisk produkt ska den självklart vara märkt. Det är mycket viktigt att märkningen är utformad så att alla som kan komma i kontakt med den kemiska produkten förstår innebörden av märkningen.

Ny EG-förordning om märkning, CLP

Den 20 januari 2009 trädde en ny EG-förordning om klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter i kraft. Förordningen kallas ofta CLP, vilket är en förkortning av engelskans Classification, Labeling and Packaging. CLP infördes under en lång övergångsperiod med start 20 januari 2009. Alla produkter ska vara klassificerade, märkta och förpackade enligt CLP senast den 1 juni 2015.

Ikraftträdandet av CLP innebär att märkningen av kemiska produkter har ändrats drastiskt. CLP infördes stegvis under perioden 20 januari 2009 - 31 maj 2015. I vår verksamhet kommer kemikalier märkta enligt det gamla systemet kunna finnas kvar tills de blir avfall, vilket i många fall är en lång period. Det är därför nödvändigt att personal och studenter som hanterar kemikalier behärskar både det äldre och det nya märkningssystemet under en tid framöver!

Faktablad om det äldre systemet enligt KIFS 2005:7.

Kemikalieinspektionens faktablad om CLP.

Plansch med de nya farosymbolerna. Skriv gärna ut och sätt upp på din arbetsplats!

Märkning av rörledningar

Mer information om CLP finns här: Kemikalieinspektionen och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).
 

Den svenska förordningstexten  (från Europeiska unionens officiella tidning).

Universitetets riktlinjer

Gällande regler och råd kring märkning finns i universitetets riktlinjer för märkning av kemiska produkter. För frågor om märkning, ta kontakt med kemikaliesamordnare Annie Engström.