PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Utredning av kemikalieombudsrollen

I oktober 2013 blev utredningen om kemikalieombudsrollen klar. Syftet med utredningen var att ta reda på hur kemikalieombudsrollen fungerar vid institutioner/motsvarande som enligt rektorsbeslut ska ha minst ett kemikalieombud. I utredningen behandlas dessa frågeställningar:

  • Kemikalieombudets arbetsuppgifter
  • Tidsåtgång för uppdraget
  • Kommunikation och information
  • Behov av utbildning

 

En enkät utifrån frågeställningarna ovan har tagits fram och skickats ut till samtliga kemikalieombud (ca 100 st). Svaren i enkäten utgör underlag för utredningen och de redovisas och analyseras i rapporten.

Utredningen

Bilaga 1 (Kemikalieombudens arbetsbeskrivning)

Bilaga 2 (Enkäten)

Du kan höra av dig till universitetets kemikaliesamordnare Annie Engström om du har frågor.