PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Förvaring av kemikalier

Uppsala universitet hanterar ett stort antal kemiska produkter av varierande farlighet, mängd och form. Detta ställer krav på att de som hanterar produkterna har kunskap om riskerna med de olika kemiska produkterna så att hänsyn tas till detta vid beslut om förvaringsplats.

Kemiska produkter ska förvaras i rätt typ av förpackning avsedd för den aktuella produkten, gärna i originalförpackningen om den är avsedd för förvaring. Förpackningen ska varar försluten och ren på utsidan för att förhindra läckage och skada genom hudkontakt. Förpackningarna ska vara märkta så att det inte går att missförstå vad de innehåller eller vilka risker som finns med produkten. Läs mer om märkning i universitets "Riktlinjer för märkning av kemiska produkter" UFV 2008/759.

Kemiska produkter kan förvaras i ventilerade kemikalieskåp eller kemikalieförråd. Vilken typ av förvaring som krävs får avgöras från fall till fall. Brandfarliga varor kan exempelvis kräva brandklassade utrymmen om större mängder ska förvaras.

Det är viktigt att ta hänsyn till eventuella samverkande effekter vid förvaring av kemiska produkter. Det är t.ex. inte lämpligt att samförvara syror med baser, oxiderande ämnen med oxiderbara ämnen eller brandfarliga ämnen med giftiga ämnen.

Universitetets riktlinjer

Gällande regler och råd kring förvaring av kemiska produkter finns i universitetets "Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter" UFV 2008/758.

Regler och råd kring hantering av brandfarliga varor finns i universitetets "Riktlinjer för hantering av brandfarliga varor" UFV 2010/1666.