PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Cancerogena, mutagena och reproduktionsstörande ämnen

Särskilda krav för CMR-klassade produkter

I föreskriften Kemiska arbetsmiljörisker 2014:43 står att särskilda bestämmelser ska tillämpas om man arbetar med ämnen med följande faroangivelser eller riskfraser:

H350                   Kan orsaka cancer
H340                   Kan orsaka genetiska defekter
H360                   Kan skada fertiliteten

R45                     Kan ge cancer
R46                     Kan ge ärftliga genetiska skador
R49                     Kan ge cancer vid inandning
R60                     Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga
R61                     Kan ge fosterskador

Utredning om möjlighet att ersätta produkt

För att få hantera en CMR-klassad produkt måste det gjorts en dokumenterad utredning som visar att det inte är tekniskt möjligt att ersätta produkten med en produkt som utgör en mindre risk för ohälsa och olycksfall. Använd länkad blankett för en sådan utredning.

Riskbedömning

I riskbedömningen som görs för användningen av CMR-klassade produkter ska tydligt anges uppgifter om var CMR-ämnena hanteras och hur man säkerställer att bara personer som behövs för arbetet vistas inom detta område. Skyddsåtgärder och behov av personlig skyddsutrustning för att säkerställa minimal exponering måste specificeras. En beskrivning av hur övervakning av funktionen hos utrustning, processer och ventilation hanteras för att tidigt upptäcka avvikelser som kan innebära ökad risk måste dokumenteras.

Minskning av exponering

Om sluten hantering inte är möjlig måste särskilda åtgärder vidtas för att minska exponeringen.

 • Välj metod så att förorening till luften eller i form av spill och stänk minimeras
 • Välj processventilation som tar hand om föroreningen i luft
 • Använd skyddskläder och handskar vid risk för kontakt med ämnet och avlägsna skydd efter avslutat arbetsmoment
 • Samla upp spill snabbt och säkert
 • Rengör ytor dagligen och efter slutförd arbetsuppgift
 • Produkten och avfallet ska förvaras och transporteras i stötsäkra, förslutna och märkta behållare

Exponeringsregister

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:43 41§ ska arbetsgivaren föra register över de arbetstagare som utsatts för exponering som kan innebära risk för ohälsa vid arbete med cancerogena och mutagena kemiska produkter. Registret måste sparas i 40 år.

De kemiska produkter som avses är klassificerade med någon eller några av dessa faroangivelser/riskfraser:

H350     Kan orsaka cancer
H340     Kan orsaka genetiska defekter
R45       Kan ge cancer
R46       Kan ge ärftliga genetiska skador
R49       Kan ge cancer vid inandning

När ska register föras?

Om man upptäckt att exponeringen har varit så hög att risk finns för ohälsa i form av cancer eller genetiska defekter ska arbetsgivaren föra in de exponerade personerna i ett register. Exponeringen ska kunna upptäckas genom den övervakning man beslutat om.

Registrering kommer främst i fråga när man upptäckt att någon arbetat i högre lufthalter än det hygieniska gränsvärdet om ett sådant finns för ämnet. Det kan också behöva göras när en olyckshändelse resulterat i en tillfällig hög exponering.

Orsaker till för hög exponering kan vara att

 • ventilationen inte varit tillfredsställande
 • personlig skyddsutrustning för arbetet inte använts eller varit otillräcklig
 • hanterings- och skyddsinstruktionerna inte följts

Om man arbetat i strid mot föreskrifterna 40-44 §§, inte planerat och övervakat arbetet och inte informerat arbetstagarna om ämnenas farlighet finns också skäl att misstänka risk ökad risk för cancer eller genetiska defekter. Detta gäller även om man inte uppfyllt villkoren för tillstånd för hantering av A- och B-ämnen.

Rutin

För att säkerställa detta krav vid universitetet gäller följande rutin:

 • Blanketten Register enligt AFS 2014:43 fylls i omgående efter att exponeringen inträffat. Prefekt/motsvarande är ansvarig för att blanketten fylls i.
 • Ifylld blankett skickas tills vidare till Annie Engström med internposten.
 • Kemikaliesamordnare Annie Engström behåller en kopia och skickar originalet till enheten för personaladministration och lön, som ser till att blanketten sparas i personakten.