PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Brandfarlig vara

Brandfarlig vara är ett samlingsnamn för brandfarlig gas, vätska och brandreaktiva varor.

Universitetets tillstånd

Universitetet har tillstånd för att hantera brandfarlig vara. Tillstånden administreras av kemikaliesamordnaren vid Enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö. Rektor är tillståndsinnehavare och har utsett berörda prefekter/motsvarande att vara föreståndare för hanteringen inom sina respektive institutioner/motsvarande.

Tillstånden är fastighetsanknutna, vilket innebär att varje fastighet där universitetet hanterar brandfarlig vara har ett eget tillstånd. Till varje tillstånd hör ett antal krav som ska uppfyllas.

Brandförsvaret ställer bland annat krav på att universitetet ska tillhandahålla en aktuell förteckning över universitetets föreståndare och stf föreståndare för brandfarlig vara, dvs prefekter/motsvarande och kemikalieombud. Detta sköts av kemikaliesamordnaren Annie Engström.

Nya tillstånd har erhållits. Med något undantag är tillstånden giltiga tom 2025-10-15. Villkor som följer med tillstånden går att läsa om i Riktlinjer för hantering av brandfarliga varor, se nedan.

Universitetets riktlinjer

Verksamhetens hantering av brandfarlig vara ska följa universitetets Riktlinjer för hantering av brandfarliga varor.  Om ni har några frågor som ni inte får svar på i riktlinjerna får ni gärna ta kontakt med kemikaliesamordnare Annie Engström.

Information om brandfarlig vara finns också i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSBs) informationsblad om hantering av brandfarlig vara på laboratorium. Läs även MSB's vägledning till riskutredning för verksamhet med brandfarliga varor.

Förändringar ska anmälas

Förändringar i hanteringen av brandfarlig vara ska, enligt tillståndskraven, anmälas till kemikaliesamordnaren Annie Engström. Ex på sådana förändringar är:

  • Volymökning av brandfarliga varor
  • Flytt av brandfarliga varor till annan fastighet
  • Flytt av brandfarliga varor från nuvarande fastighet
  • Förändring av föreståndare eller stf föreståndare

Lagstiftning

Hantering av brandfarlig vara styrs av lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011 och SFS 2010:1075).

Mer information om lagstiftning kring hantering av brandfarlig vara finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida.