PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Särskilda krav för allergiframkallande kemiska produkter

Vissa kemiska produkter kan orsaka allergiska reaktioner. Det kan vara allergiska kontakteksem eller astmasymtom från andningsorganen. För att en allergisk reaktion ska uppstå krävs att man blir exponerad för ett allergent ämne. Det är viktigt att undvika att exponeras för allergiframkallande ämnen eftersom den som blivit allergisk till följd av exponering för ett allergent ämne sedan kan få symtom av mycket små mängder av ämnet.

För detaljerad information om allergiframkallande kemiska produkter, läs i §37 a-g i Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:43 och i Medicinska kontroller AFS 2005:6.

Särskilda krav

Om det i riskbedömning visar sig finnas risk för exponering för nedanstående kemiska produkter finns särskilda krav.

  • kemiska produkter med märkningen H317 (hudsensibiliserande) eller H334 (luftvägssensibiliserande)
  • kemiska produkter som innehåller etyl- eller metyl-2-cyanoakrylat
  • arbete som innebär termisk nedbrytning av material som frisätter isocyanater eller processer som frisätter formaldehyd

I dokumentationen vid riskbedömningen ska det tydligt framgå:

  • inom vilka platser och utrymmen produkterna hanteras
  • vilka skyddsåtgärder som krävs för att hålla exponeringsnivån så låg som möjligt
  • vilken personlig skyddsutrustning som krävs och i vilka situationer
  • hur arbetsutrustningen och ventilationen ska kontrolleras och underhållas för att förebygga ohälsa till följd av allergiframkallande ämnen. 

Om det finns risk för exponering av andra arbetstagare måste område där hantering sker öppet skyltas. Dessutom måste den som leder eller utför arbete med ovanstående produkter få kunskap om säkert arbetssätt och få information om risker med hanteringen.

Utbildningskrav

Arbete med vissa allergiframkallande kemiska produkter kräver utbildning, se §37e i föreskriften Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2014:43).

Utbildningen ska minst innehålla information om risker och skyddsåtgärder och utbildningsintyg ska erhållas. Intyget får vara högst fem år. 

Läkarundersökning

För visst arbete krävs läkarundersökning med tjänstbarhetsbedömning eller erbjudande om läkarundersökning, se §37f och g i föreskriften Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2014:43). Se också föreskriften om Medicinska kontroller AFS 2005:6.