PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Årlig inventering av radioaktiva ämnen

Inventering av verksamheten med radioaktiva ämnen och strålningsalstrande utrustningar är ett föreskrivet krav i Uppsala universitets tillstånd för strålning (Tillstånd SSM2014-4655, Cu-08548).

Det här ska inventeras:

  • innehav av radioaktiva ämnen i form av öppna strålkällor
  • innehav av slutna radioaktiva strålkällor
  • innehav av strålningsalstrande utrustning (t.ex. röntgenapparater)
  • innehav av kärnämnen (uran, torium och plutonium)
  • lokaler där verksamhet med strålning bedrivs
  • antal personer som sysselsätts i verksamhet med strålning
  • personernas kategoriindelning (kategori A eller kategori B).

Begäran om eventuellt uppskov med inventering ska insändas snarast möjligt. Begäran om uppskov ska innehålla en tidpunkt för planerad inlämning.

Ansvar för att utföra inventering

Föreståndare/prefekt/motsvarande ansvarar för att inventering genomförs. I ansvaret ingår att:

samla in skriftliga underlag från berörda institutioner eller avdelningar (underlag fås av universitetets strålskyddsexpert) skicka in ifyllda underlag till universitetets strålskyddsexpert, Box 256.