PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Ohälsa och upprepad korttidsfrånvaro

Ohälsa

Ohälsosam arbetsbelastning definieras i arbetsmiljölagstiftningen (AFS 2015:4) som en arbetssituation där kraven mer än tillfälligt överstiger resurserna och där möjligheterna till återhämtning är otillräckliga.

Det är viktigt att medarbetare och arbetsledare är uppmärksamma på signaler som kan vara tecken på ohälsa och därmed behöver följas upp, te. x övertidsarbete, att man tar med arbete hem, hoppar över raster eller luncher, har hög arbetsintensitet under långa perioder, att man upplever otillräcklighet i jobbet eller har bristande motivation. Låg kvalitet eller sen leverans av arbetsresultat samt konflikter och samarbetssvårigheter behöver också följas upp. Andra signaler på ohälsa är nedstämdhet och psykosomatiska symptom som värk, sömnbesvär och mag-tarmbesvär. De bakomliggande skälen behöver inte vara arbetsrelaterade, men om dåligt mående påverkar arbetet behöver detta följas upp av arbetsledaren.

Korttidsfrånvaro

Korttidsfrånvaro kan också vara ett tecken på att något inte står rätt till. En utredning ska göras om en anställd har varit frånvarande vid sex tillfällen eller mera under en tolvmånadersperiod.

Vid upprepad korttidsfrånvaro som orsakas av speciella medicinska diagnoser kan utredningen leda till att den anställde beviljas högriskskydd av Försäkringskassan, det vill säga att medarbetaren slipper karensdagen. Arbetsgivaren kan också få ersättning från Försäkringskassan för sjuklönekostnaderna som betalas ut av arbetsgivaren till och med dag 14 i sjukskrivningsperioden. Leder utredningen fram till att ytterligare insatser behövs, kan företagshälsovården hjälpa till med rehabiliteringen.

När det finns särskilda skäl, och under högst tolv månader, kan arbetsgivaren begära läkarintyg från första dagen, sk förstadagasintyg. Enligt kapitel 7, 3 § Villkorsavtal, Villkorsavtal-T, kan arbetsgivaren, begära att den anställde skall lämna läkarintyg från och med den första dagen av varje kommande sjukperiod.
Arbetsgivaren kan också begära att läkarintyget ska vara utfärdat av en läkare som arbetsgivaren anvisar, företrädesvis företagshälsovården. Ett beslut om ”förstadagsintyg” måste först förhandlas enligt 11 § MBL.

För att tydliggöra de olika stegen i kartläggningen av misstanke om ohälsa eller korttidsfrånvaro så är en processkarta framtagen som visar hur arbetet sker i olika steg. Processkarta ohälsa och upprepad korttidsfrånvaro

Kontakt

HR-specialister, HR-avdelningen

Externa länkar

Villkorsavtalet, Villkorsavtalet T

Försäkringskassan

Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL)