PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Alkohol och droger

OBS. Denna sida är under uppdatering, informationen som visas nedan kan vara inaktuell. Kontakta HR-avdelningen för mer information.

 

Prefekt/motsvarande har ett särskilt ansvar för att skaffa sig kunskaper om risker på arbetsplatsen och att initiera förebyggande åtgärder mot bakgrund av dessa.

Vid misstanke om att medarbetare/student har ett riskfullt bruk så ska detta uppmärksammas och det bör initieras ett samtal, vid skadligt bruk av alkohol eller andra droger ska åtgärder alltid vidtas.

 

Det här är en uppdaterad text i avvaktan på en reviderad policy. Länk till Alkoholpolicyn (dnr: 6359/97) från 1997-06-27 finns längst ned på sidan.

Representation och personalfester

Prefekt/motsvarande har ansvar för att föregå med gott exempel och att det är återhållsamhet vid fester och representation.

Många av universitetets verksamma deltar i olika konferenser och seminarier nationellt och internationellt. Universitetet förutsätter att anställda och studenter som företräder universitetet uppvisar ett gott uppträdande.

Riskbruk

Handlar om den konsumtion som ännu inte har utvecklats till skadligt bruk, men som riskerar att göra det om den fortsätter.

Misstankar om riskbruk bör föranleda att prefekt/motsvarande initierar ett samtal med den anställda/studenten.

Skadligt bruk

Med skadligt bruk menas intag av alkohol eller droger som får psykiska, kroppsliga eller sociala konsekvenser.

Misstankar om skadligt bruk skall alltid föranleda att prefekt/motsvarande initierar ett samtal med den anställda/studenten.

Påverkad under arbete eller i studiesituationen

Det är nolltolerans mot att vara påverkad av alkohol eller andra droger i arbetet/undervisningen.

Om någon är påverkad under arbetstid ska prefekt/motsvarande underrättas. En påverkad person utgör en säkerhetsrisk för sig själv och sin omgivning och får inte vara på arbets- eller studieplatsen.

Behandling och rehabilitering

Vid konstaterat behov av behandling ska en tvingande plan mellan arbetsgivaren och medarbetaren upprättas där insatser för nykterhet/drogfrihet initieras och följs upp.

Arbetsrättsliga åtgärder

Om behandlings- och rehabiliteringsinsatser misslyckas, eller om en anställd inte medverkar i vård eller rehabilitering, kan arbetsrättsliga åtgärder tillämpas av arbetsgivaren.

Externt stöd

Rådgivning, uppföljning och behandlings- och rehabiliteringsinsatser ska diskuteras med Hr-avdelningen, företagshälsovården eller studenthälsan.

Kontakt

HR-specialister

Universitetsbiblioteket, universitetsförvaltningen samt medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet
HR-specialist Katarina Göransdotter-Jonsson

Humanistisk-samhällsvetenskapliga och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdena
HR-specialist Greta Hogstad

Företagshälsovård Feelgood i Uppsala och Hansahälsan i Visby

Studenthälsan i Uppsala och Visby

Uppsalas studentnationers alkoholpolicy

Kuratorskonventet har antagit allmänna principer och handlingsplan som finns i sin helhet i Alkoholpolicyn dnr. 6359/97.

Universitetets viljeinriktning vad gäller alkohol- och drogproblem finns i sin helhet i dokumentet Hantering av alkohol och drogproblem.