Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Hälsa

Uppsala universitet ska vara en hälsofrämjande arbetsplats. Genom att arbeta aktivt med hälsa skapar vi en arbetssituation som främjar arbetsglädje och utveckling.

Att medarbetarna har en god hälsa och känner glädje i arbetet är viktiga framgångsfaktorer för goda verksamhetsresultat. Målet med våra hälsofrämjande insatser vid universitetet är även att skapa balans mellan arbete och privatliv.

Vi ska ha bra förebyggande insatser för att motverka ohälsa och det ska också vara klart och tydligt vad som kan göras vid redan uppkommen ohälsa.

Friskvårdstimmen och friskvårdsbidraget och förebyggande hälsoinsatser genom företagshälsovården är exempel på insatser för att motverka arbetsrelaterad ohälsa.

Vid ohälsa som exempelvis arbetsskada och sjukdom ska insatserna hjälpa individer att så tidigt som möjligt återkomma till arbetet.

I de fall den anställde har behov av sjukvård av skäl som inte kan anses vara arbetsrelaterade ska den anställde uppsöka husläkare eller via denna remitteras vidare till specialister inom landstinget.

I arbetet med rehabilitering och arbetsanpassning är företagshälsovården en viktig samarbetspartner.